Zarządzenia Rektora

Komunikat Rektora Politechniki Warszawskiej w związku ze zbliżającym się początkiem roku akademickiego 2021/2022 - link

Komunikat Rektora nr 1/2021 z 1 lipca 2021 r. w związku ze zmniejszeniem się zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się COVID-19 - link

Zarządzenie Rektora nr 6/2021 z dnia 27/01/2021 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r. -  link

Zarządzenie Rektora nr 120/2020 z dnia 21/10/2020 (Zarządzenie Rektora), w sprawie wzywania, powiadamiania oraz przebywania na terenie Politechniki Warszawskiej służb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego - link

Zarządzenie Rektora nr 100/2020 z dnia 29/09/2020, w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w procesie kształcenia na odległość - link