Adam Woźniak, prof. dr hab. inż.

prof. dr hab. inż. Adam Woźniak

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

e-mail: wozniakaSPAMFILTER@mchtr.pw.edu.pl

telefon: 22 234 8281

pokój: 152

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Zajmuję się rozwijaniem i wdrażaniem zaawansowanych technik pomiarów wielkości geometrycznych. Tego typu pomiary mają szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, energetycznym, precyzyjnym oraz w inżynierii biomedycznej. W tym obszarze większość tematów badawczych prowadzę w zakresie opracowania algorytmów, modelowania i badania dokładności szeroko rozumianych współrzędnościowych systemów pomiarowych. Zajmuję się również inżynierią jakości i teorią niezawodności urządzeń mechatronicznych.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

 • Autor blisko 150 publikacji w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych, w tym 35 w prestiżowych indeksowanych czasopismach, tj. Measurement Science and Technology, Precision Engineering, Measurement, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, International Journal of Advanced Manufacturing Technology.
 • Kierował grupami badawczymi podczas realizacji kilkunastu grantów finansowanych ze środków m.in. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Niektóre wyniki badań zostały wdrożone, m.in. w firmie Radwag.
 • Wypromował 4 doktorów nauk technicznych oraz kilkudziesięciu magistrów i inżynierów.
 • Wielokrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
 • W roku 2012 uzyskał nagrodę Premiera RP za wysoko oceniane osiągnięcia naukowe.

Współpraca międzynarodowa

Inicjator i koordynator współpracy PW z Polytechnique de Montréal w Kanadzie (oficjalna umowa została podpisana w 2013 r.)  W ramach współpracy realizowanych jest wiele badań dotyczących, m. in.: współrzędnościowej techniki pomiarowej, tomografii do zastosowań inżynierskich, technik wytwarzania z zastosowaniem obrabiarek CNC, technik analizy i fuzji danych pomiarowych. W efekcie opublikowano wspólnie ok. 30 artykułów naukowych. W ramach tej współpracy istnieje możliwość realizowania doktoratów (w ramach programu double-diploma Ph.D), wyjazdu na staże oraz konsultacji. Wielu młodych ludzi skorzystało już tych możliwości.

Członek Inter-Academia Executive Committee, którego działalność dotyczy również rozwijania wymiany akademickiej. W ramach tej działalności istniej możliwość wyjazdu na wspierane przez rząd Japonii stypendium do Shizuoka University.

Preferowana tematyka dyplomowania

Interesują mnie tematy związane z opracowaniem nowych metod pomiarowych w zakresie pomiarów geometrycznych w różnych ciekawych i nietrywialnych zastosowaniach, algorytmami analizy i fuzji danych pomiarowych, budowaniem i modelowaniem badaniem dokładności urządzeń i systemów pomiarowych.

Dążę do tego aby opracowania powstałe w ramach prac dyplomowych były twórcze, aby rozwijały intelektualnie dyplomanta i wnosiły nowe pomysły i rozwiązania, które można publikować w periodykach naukowych lub wdrażać.

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 1. Implementacja algorytmu do korekcji promienia końcówki w pomiarach skaningowych 3D
 2. Zastosowanie opisu fraktalnego do rekonstrukcji powierzchni mierzonej na maszynie współrzędnościowej
 3. Badania siły przełączania głowic impulsowych stosowanych w obrabiarkach CNC i maszynach WMP
 4. Pomiary współrzędnościowe elementów wag laboratoryjnych o małej sztywności
 5. Badanie numerycznej korekcji błędów głowic elektrostykowych maszyn współrzędnościowych
 6. Badanie wpływu zamocowania elementów na pomiary współrzędnościowe
 7. Dokładność odwzorowania wybranej powierzchni swobodnej w procesie inżynierii odwrotnej
 8. Badania niezawodności człowieka (HRA)

O sobie prywatnie

Prywatnie jestem mężem Anety i tatą Melanii i Marcela. Kiedyś trenowałem strzelectwo sportowe.

Linki do materiałów dodatkowych