Tutoring w praktyce

Tutoring w praktyce

Wybór tutora następuje w przeciągu pierwszych trzech tygodni pierwszego semestru. Przed podjęciem decyzji student ma możliwość zapoznania się z profilami potencjalnych prowadzących na stronie internetowej Wydziału oraz odbycia indywidualnych rozmów podczas przeznaczonych do tego okienek czasowych. Po dokonaniu wyboru student składa wniosek, który rozpatrywany jest indywidualnie przez samego tutora.

Następnie rozpoczyna się sam proces tutoringu, polegający na indywidualnych, regularnych (odbywających się najczęściej co 2 tygodnie) spotkaniach, mających na celu poza omawianiem konkretnej tematyki merytorycznej również:

– poznanie podopiecznego – budowanie dobrych relacji,

– wyznaczenie celów rozwojowych,

– planowanie rozwoju podopiecznego,

– realizację wytyczonych planów,

– motywowanie, monitorowanie, 

– ocenę rezultatów opieki tutora 

– ewaluację.

Spotkania z tutorem – realizacja:

– raz na 2 tygodnie indywidualne lub grupowe (w przypadku działań zespołowych lub podobnej tematyki) spotkania tutora z jego studentami. Spotkania mają na celu koordynację rozwoju studenta, identyfikację bieżących problemów i pomoc w ich rozwiązywaniu, dyskusje merytoryczne oraz ocenę pracy studenta,

– raz na 2 tygodnie spotkania w grupach 12-16 studentów z tutorami w postaci prezentacji (przygotowanej i prezentowanej przez studentów) problemowych ze wspólną dyskusją.

W praktyce przedmiot Pracownia tutorska liczy ok 30h.