Gerard Cybulski prof. dr hab. inż.

prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

e-mail: gerard.cybulskiSPAMFILTER@pw.edu.pl

telefon: 22 234 82 70

pokój: 424

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień:

 • rozwijanie metod pomiarowych umożliwiających nieinwazyjne monitorowanie czynności układu krążenia,
 • rozwijanie  metod analizy sygnałów biologicznych, które mogą prowadzić do uzyskania informacji użytecznych poznawczo lub diagnostycznie,
 • automatyzacja analizy czynności układu krążenia i oddechowego oraz kliniczna weryfikacja proponowanych metod,
 • nieinwazyjna ocena mechanizmów regulacyjnych w układzie krążenia oraz układzie oddechowym ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wydolności fizycznej, wieku, bodźców środowiskowych i procesów chorobowych.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

 • Wykazanie przydatności nieinwazyjnego monitorowania i oceny parametrów hemodynamicznych u badanych w różnym wieku i stanie zdrowia podczas wykonywania testów oceniających czynność układu krążenia i układu autonomicznego,
 • Ilościowe określenie źródeł zakłóceń w sygnale reograficznym,
 • Opracowanie metody ilościowej analizy przeznaczonej do wykrywania zakłóceń w sygnale reograficznym na podstawie oceny współczynników kształtu tego sygnału,
 • Weryfikacja wskaźników stosowanych do oceny nieinwazyjnych metod badania aktywności współczulnego układu nerwowego u ludzi na podstawie reakcji układu krążenia na wysiłek statyczny i niedokrwienie powysiłkowe (współudział w charakterze promotora rozprawy doktorskiej)
 • Wykazanie ochronnego, dla układu tętniczego, wpływu krótkiej próby Valsalvy wykonywanej podczas wysiłku siłowego,  na ciśnienie tętnicze w spoczynku i podczas ćwiczeń siłowych u zdrowych mężczyzn w wieku od 43 do 68 lat (współudział- promotor pracy doktorskiej) 
 • Dokonanie oceny możliwości wykorzystania metody elektroimpedancyjnej do ilościowej oceny czynności układu oddechowego (współudział w charakterze promotora rozprawy doktorskiej)
 • Wykazanie przydatności nieinwazyjnego, reokardiograficznego monitorowania czynności hemodynamicznej do przewidywania wyniku testu pionizacyjnego

Współpraca międzynarodowa

 • Odbyłem 21 miesięczny staż  naukowy jako Academic Visitor w Centre for Biological and Medical Systems (obecnie Department of Bioengineering) należącym do Imperial College of Science Technology and Medicine w Londynie.
 • Jestem członkiem European Society of Cardiology
 • Recenzowałem prace dla następujących czasopism o zasięgu międzynarodowym:  IEEE Transactions on  Biomedical Engineering, Medical and Biological Engineering and Computing, Physiological Measurements, Journal of Healthcare Engineering, Biocybernetics and Biomedical Engineering, Computer Methods and Programs in Biomedicine , SpringerPlus, Hypertension Research (Nature Publishing Group), Kardiologia Polska, Journal of Human Kinetics, Biology of Sport, Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease, Journal of Human Hypertension, Clinical and Experimental Hypertension, Cardiology Journal.
 • Recenzowałem rozprawę doktorską w Tallinn University of Technology
 • Uczestniczyłem w projekcie ITECH (Roadmap for Research and Innovation in Health Technology) dotyczącym  wypracowania optymalnej strategii przyspieszania i ułatwiania procesu transferu technologii do przemysłu i komercjalizacji rozwiązań z zakresu urządzeń medycznych i e-health. 2014-2016, Bruksela, Belgia https://cordis.europa.eu/result/rcn/188754_en.html)
 • Pełniłem rolę opiekuna czteroosobowego (w tym 2 własnych dyplomantów) zespołu studenckiego („Mechatronics Team”),  który 13.11.2012 r. w Monachium, zdobył 2 nagrodę w konkursie Analog Design Contest, zorganizowanym przez Texas Instruments.  Zespół ten uzyskał najwyższą pozycję dla drużyny z Polski we wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu przeznaczonego dla zespołów z uniwersytetów europejskich, (http://www.ti.com/ww/eu/university/winners.html). Dwóch z czterech uczestników zespołu (moi dyplomanci) prowadzi firmę o charakterze innowacyjnym.

Preferowana tematyka dyplomowania

Tematyka prac dyplomowych dotyczy moich zainteresowań badawczych, a w szczególności: rozwijania metod detekcji i analizy sygnałów biomedycznych oraz  konstruowania urządzeń służących do nieinwazyjnej oceny czynności układu krążenia, układu oddechowego i autonomicznego układu nerwowego. Jestem zainteresowany rozwojem technik długotrwałego monitorowania sygnałów, ze szczególnym uwzględnieniem technik „ubieralnych” (wearable).

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 1. Pneumotachometryczna weryfikacja parametrów charakteryzujących czynność układu oddechowego wyznaczanych za pomocą pneumografu impedancyjnego, czerwiec 2014, (wyróżnienie, ocena celująca)
 2. Zastosowanie współczynników kształtu do detekcji artefaktów w sygnale reograficznym, czerwiec 2014
 3. Badanie przyspieszenia wybranych punktów ciała człowieka znajdującego się na platformie wibracyjnej, czerwiec 2014
 4. System do detekcji i automatycznej analizy ruchów klatki piersiowej, 10.2014 (wyróżnienie, ocena celująca)
 5. Ilościowa ocena parametrów hemodynamicznych na podstawie wyników automatycznej analizy sygnałów polifizjograficznych,  obrona 10.2014
 6. Program komputerowy umożliwiający detekcję bezdechu sennego na podstawie sygnału EKG, 18.12.2014
 7. Analiza zmienności parametrów hemodynamicznych wyznaczanych na podstawie sygnałów rejestrowanych metodą ambulatoryjnej reokardiografii impedancyjnej, 06.10.2017
 8. Ocena dynamiki odpowiedzi układu krążenia na wysiłek typu. 06.10.2017
 9. Ocena reakcji hemodynamicznej na bodziec podciśnienia stosowany na dolną połowę ciała (LBNP). (19.02.2018)
 10. Zbadanie możliwości oszacowania prędkości rozchodzenia się fali tętna na podstawie analizy sygnału reokardiograficznego u człowieka (04.07.2018)

O sobie prywatnie

Odpoczywam słuchając muzyki klasycznej. Jeśli chodzi o aktywność  fizyczną to lubię  wędrówki górskie i nadmorskie, narciarstwo alpejskie,  żeglarstwo śródlądowe i jazdę na rowerze. Przy okazji uprawiania wymienionych aktywności robię zdjęcia, głównie o tematyce krajobrazowo-przyrodniczej.