Dr inż. Kazimierz Pęczalski

dr inż. Kazimierz Pęczalski

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

e-mail: k.peczalskiSPAMFILTER@mchtr.pw.edu.pl

telefon: 22 234 8638

pokój: 132

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Od początku kariery zawodowej zajmuję się z wdrożeniami oraz pracami rozwojowymi dotyczącymi nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii.

Przykładowymi tematami prowadzonych przeze mnie prac są poniższe pracę wykonywane
we współpracy z jednostkami klinicznymi:

 • optymalizacja elektroterapii serca z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod pomiaru parametrów życiowych człowieka,
 • badanie przyczyny (etiologii) omdleń odruchowych podczas testów prowokacyjnych.

Następnym  zagadnieniem z zakresu moich zainteresowań są prace związane z zastosowaniem atomowych sensorów magnetycznych do pomiarów niskich pól magnetycznych wytwarzanych przez  narządu człowieka jak np. serce lub mózg. Prace te wiążą się z metodami biernej i czynnej kompensacji stałego pola ziemskiego, a także innych pól magnetycznych mogących zakłócić pomiary znacznie od nich słabszych pól biomagnetycznych. W tym zakresie są prowadzone prace badawcze w pomieszczeniu ekranowanym na terenie wydziału oraz pracę teoretyczne oparte na modelowaniu metod pomiarowych sygnałów biomagnetycznych, kompensacji zakłócających pomiar pól magnetycznych itp.
z wykorzystaniem oprogramowania Elmer.

Poza opisaną powyżej tematyką naukową zajmuję się także kształceniem w zakresie podyplomowej specjalizacji "Inżynieria Medyczna", która jest zakończona państwowym egzaminem w Centrum Egzaminów Medycznych i po pomyślnym zdaniu egzaminu nadaniu przez Ministra Zdrowia uprawnień specjalisty inżyniera medycznego (specjalizacja w grupie zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia). Moim celem w tym zakresie jest umożliwienie osobie pod moją opieką zaliczenia podczas studiów   jak największej ilości modułów teoretycznych oraz stażów klinicznych z zakresu szkolenia specjalizacyjnego, które będą mogły być uznane podczas realizacji podyplomowego szkolenia specjalizacyjnego.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

 • wdrożenia kliniczne metod diagnostycznych w zakresie elektrostymulacji serca, diagnostyki omdleń
  o nieznanej przyczynie, diagnostycznej elektrostymulacji przezprzełykowej,
 • kilkadziesiąt publikacji nt. diagnostycznych i terapeutycznych metod stosowanych w kardiologii,
 • trzy publikacje nt. pomiarów pól biomagnetycznych z wykorzystaniem sensorów atomowych.

Ponadto jestem kierownikiem studium podyplomowego "Inżynieria Medyczna" Politechniki Warszawskiej, w którego organizowaniu oraz opracowaniu zakresu kształcenia aktywnie uczestniczyłem oraz posiadam uprawnienia do prowadzenie specjalizacji w zakresie inżynierii medycznej.

Współpraca międzynarodowa

W badaniach pól biomagnetycznych wykorzystuję sensory firmy amerykańskiej.

Preferowana tematyka dyplomowania

 • Przeprowadzenie badań w zakresie wykorzystania metod diagnostycznych lub terapeutycznych
  w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii, opracowanie i analiza wyników
  z wykorzystaniem analizy statystycznej.
 • Badania w zakresie wykorzystania  atomowych czujników  magnetycznych do pomiarów  pól biomagnetycznych wytwarzanych przez narządy człowieka,

Modelowanie systemów kompensacji pól magnetycznych zakłócających pomiary niskich pól biomagnetycznych, oraz ich metod pomiaru z wykorzystaniem oprogramowanie Elmer (metoda elementów skończonych FEM (finite element method)).

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

 1. Wykorzystanie holtera reograficznego do dynamicznej optymalizacji  sprzężenia AV u pacjentów leczonych stymulacją DDD,
 2. Modelowanie systemu cewek kompensujących ziemskie pole magnetyczne wewnątrz pomieszczenia ekranowanego magnetycznie,
 3. Program do weryfikacji parametrów modelu podziału tętnic wieńcowych na podstawie zapisów koronarograficznych,
 4. Porównanie metod pomiarowych objętości wyrzutowej lewej komory serca w zastosowaniu do optymalizacji sprzężenia przedsionkowo-komorowego w grupie pacjentów leczonych stałą dwujamową stymulacją serca,
 5. Opracowanie systemu do kalibracji, akwizycji i analizy sygnałów biomagnetycznych do współpracy z przetwornikami SERF (spin exchange relaxation free),
 6. Model numeryczny zmian parametrów sygnału magnetycznego w zależności od odległości pomiędzy tkankami generującymi sygnał a czujnikiem pomiarowym,
 7. Ocena możliwości zastosowania prawa Murraya w układzie naczyń wieńcowych z wykorzystaniem wyników badań kardioangiograficznych.

O sobie prywatnie

Prywatnie jestem żonaty i mam troje dzieci, z których najmłodsze nadal studiuje. Poza zagadnieniami zawodowymi interesuję się poznawaniem nowych krajów i regionów,  z preferencją podziwiania ich krajobrazów, fauny, flory oraz historii i życia codziennego odwiedzanych miejsc.  Moje zainteresowania sportowe obejmują pływanie (chociaż już niekoniecznie delfinem), narciarstwo alpejskie i w miarę warszawskich możliwości biegowe oraz żeglarstwo śródlądowe i morskie.