Podnoszenie kompetencji pracowników

Szkolenia bieżące

Podnoszenie kompetencji kadry w zakresie umiędzynarodowienia

Celem zadania jest podniesienie kompetencji kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej w zakresie umiędzynarodowienia poprzez system szkoleń.

Przewidziane są 3 bloki szkoleniowe, z których każdy dedykowany jest określonej grupie docelowej.

I. Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej zaangażowanej w realizację studiów międzynarodowych.

II. Podnoszenie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej w zakresie strategicznego zarządzania procesem umiędzynarodowienia.

III. Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działania edukacyjne i badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

SZCZEGÓŁY

 

 

Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Głównym celem zadania jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej poprzez umożliwienie im wyjazdów na staże dydaktyczne do ośrodków zagranicznych.

Uczestnicy staży:

W rekrutacji na zagraniczne staże dydaktyczne może wziąć udział nauczyciel akademicki w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, zatrudniony w Politechnice Warszawskiej na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

Kwalifikacja na zagraniczne staże dydaktyczne odbywa się w trybie konkursowym.

Stypendium może być przyznane danemu nauczycielowi akademickiemu jeden raz w trakcie trwania Projektu.

SZCZEGÓŁY

 

Podnoszenie kompetencji językowych kadr uczelni

Wyjazdowe kursy metodyczne dla pracowników dydaktycznych Studium Języków Obcych PW

Zadanie obejmuje organizację wyjazdowych kursów metodycznych dla pracowników dydaktycznych Studium Języków Obcych PW. Kursy metodyczne obejmować będą zagadnienia takie jak zastosowanie nowych mediów w nauczaniu, projekty w nauczaniu, nowoczesne metody nauczania.

Okres realizacji: 07.2020 – 09.2022.

W ciągu trzech lat akademickich przewidziana jest organizacja wyjazdów metodycznych dla 20 pracowników dydaktycznych nauczających różnych języków obcych. Kursy metodyczne obejmować będą zagadnienia takie jak zastosowanie nowych mediów w nauczaniu, projekty w nauczaniu, nowoczesne metody nauczania.

SZCZEGÓŁY

 

Warsztat badacza i kształcenie interdyscyplinarne doktorantów – innowacyjne programy kształtowania kompetencji młodych badaczy

Celem zadania jest opracowanie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia oraz zestawu zajęć kompetencyjnych skierowanych do doktorantów tzw. „warsztatu badacza”. 

„Warsztat badacza” powstał w związku z postulatami doktorantów dotyczących uatrakcyjnienia dotychczasowych programów kształcenia oraz zaoferowania zajęć umożliwiających kształtowanie kompetencji niezbędnych do osiągnięcia efektów uczenia się właściwych dla 8 poziomu PRK wymaganych od osoby posiadającej stopień doktora oraz zwiększenie efektywności prac młodych badaczy, pozyskanie kompetencji transferowalnych atrakcyjnych na rynku pracy i zwiększających szansę na budowanie kariery w oparciu o prowadzone badania zarówno na uczelni jak i poza nią.  

W ramach opracowanych propozycji modułów dominującą rolę będą miały zajęcia warsztatowe oraz grupy szkoleniowe (co najmniej 60% oferowanych godzin zgodnie z założeniami projektu) oferowane dla doktorantów zarówno ze szkół doktorskich jak i studiów doktoranckich.

SZCZEGÓŁY