Wydziałowy Rzecznik Zaufania

Mobbing - działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Dyskryminacja - każde nierówne traktowanie osoby w sytuacji porównywalnej z inną osobą, gdzie motywem nierównego traktowania jest w szczególności jedna lub kilka z wymienionych cech: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznawana religia, orientacja seksualna, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony czy też w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminacją ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby, w szczególności przez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą składać się działania werbalne lub pozawerbalne.

Rzecznik zaufania osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji spraw spornych na tle zjawisk mobbingu lub dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej.

Zainteresowany - pracownik, student lub doktorant Politechniki Warszawskiej, który uznaje, że został poddany mobbingowi lub dyskryminacji.

Polityka Uczelni w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Zarządzenie Rektora PW 176/2020 w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej 20 grudnia 2020
Pismo okólne Rektora PW 3/2021 w sprawie Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej 8 kwietnia 2021
Decyzja Rektora PW
203/2021
w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania 5 sierpnia 2021

 

Rzecznicy zaufania wybrani na kadencję 2021 -2024

Wydziałowy Rzecznik Zaufania

dr hab. inż. Jacek Salach

jacek.salach@pw.edu.pl

telefon: 22 234 83 52
pokój: 246

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Studentów i Doktorantów

dr inż. Daniel Dębski - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
dr Rafał Godlewski - Wydział Geodezji i Kartografii
dr inż. Sylwia Bęczkowska - Wydział Transportu
dr inż. Ksawery Szykiedans - Wydział Mechatroniki

Uczelniany Rzecznik Zaufania

dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz
Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Rzecznicy Dyscyplinarni ds. Nauczycieli Akademickich

prof. dr. hab. inż. Roman Barlik
dr. hab. inż. Andrzej Ratkiewicz
dr inż. Sabina Wilkanowicz
dr Beata Pachuca -Smulska

Pełnomocnika Rektora ds. równego traktowania

dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska
Wydział Mechaniczny Technologiczny