Informacja dla kandydatów

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechatroniki

rozpoczynające się od semestru zimowego 

roku akademickiego 2021/2022

W semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 będzie przeprowadzona rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (studia magisterskie) na następujące kierunki studiów:

- automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa;

- mechatronika;

- inżynieria biomedyczna;

Na wszystkich kierunkach studia będą realizowane wg. systemu tutorskiego - bez specjalności

Zapisy i rejestracja kandydatów

Warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji kandydata przez WKR jest zarejestrowanie się w systemie internetowym na stronie internetowej PW.

Zgłoszenia internetowe kandydatów (www.zapisy.pw.edu.pl) na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego (01.10.2021) odbywają się w terminie od 03.08.2021 do 03.09.2021.

Opłatę rekrutacyjną wnosi się na indywidualny numer konta rekrutacyjnego, różny dla każdego zgłoszenia. Numer konta jest podawany w komunikacie IKR po zakończeniu procedury rejestracji. W treści przelewu należy podać numer kandydata i jego nazwisko. To konto bankowe służy wyłącznie do wnoszenia opłat rekrutacyjnych. Wpłaty powinny być dokonywane w terminie zapisów w sposób zapewniający ich zaksięgowanie. Zbyt późne dokonanie wpłaty może spowodować wykluczenie z procesu rekrutacji. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi

UWAGA!

Nawet jeśli jeszcze nie ukończył/ła Pan/Pani studiów I stopnia, a zamierza to uczynić do 16.09.2021, konieczne jest
zarejestrowanie się i wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Konsekwencje wprowadzenia niewłaściwych danych do IKR ponosi kandydat.

Rejestrujący się kandydaci, którzy ukończyli studia w innych uczelniach lub chcący kontynuować studia w PW po przerwie, zobowiązani są do załączenia w formularzu rejestracyjnym cyfrowego zapisu zdjęcia. Fotografia musi być kolorowa i spełniać wymagania zdjęcia do dowodu osobistego. ( rozmiar 300x 375 pikseli max. rozm. pliku 250 kilobajtów) Plik ze zdjęciem należy wgrać do IKR do ostatniego dnia trwania zapisów

 

Kandydaci na studia przekazują bezpośrednio następujące dokumenty do Dziekanatu Wydziału Mechatroniki PW pok. 122 – najpóźniej do dnia 17.09.2021 godz. 12:00

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia ( ewentualnie II stopnia) wraz z suplementem lub zaświadczenie zawierające datę ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów wraz z tytułem obronionej pracy dyplomowej. W przypadku dyplomu przedstawiamy oryginał do wglądu wraz z kopią tego dokumentu
  • aktualny życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe
  • 1 aktualną fotografie – podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej ( w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłat)
  • dokument tożsamości do wglądu

Kandydaci nie posiadający dyplomu będą zobowiązani do podpisania oświadczenia o konieczności przedstawienia dyplomu do dnia 29.10.2021

Kandydaci, którzy nie ukończyli studiów do dnia 03.09.2021 a planują ich ukończenie do dnia 16.09.2021 postępują tak jak w przypadku osób które ukończyli studia, jedynie zamiast dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierające datę ukończenia studiów, składają zaświadczenie o przewidywanej dacie obrony – data ta nie powinna być późniejsza niż 16.09.2021 i najpóźniej do 17.09.2021 przynoszą zaświadczenie o ukończeniu studiów ( może to być potwierdzona przez dziekanat kopia protokołu z egzaminu dyplomowego)

Przewidujemy, że posiedzenie Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej na studia II stopnia odbędzie się w terminie 22.09.2021 r. godz. 12:15 a podanie listy osób zakwalifikowanych na studia 23.09.2021

KANDYDAT na studia, który jest aktualnie studentem lub absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, wydział, kierunek, profil i formę studiów ( art.156 § 1 pkt.3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

Kandydaci posiadający dyplom poza polskim systemem szkolnictwa wyższego składają dokumenty zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie PW

Szczegółowe informacje o rekrutacji na stronie - link