Tematyka badawcza

Opracowanie i wdrożenie technologii automatycznego skanowania 3D obiektów dziedzictwa kulturowego

MicrosoftTeams-image

W ramach prac B+R prowadzonych na Wydziale Mechatroniki PW rozpoczętych w roku 2001 opracowano nowe techniki pomiaru 3D obiektów dziedzictwa kulturowego (CH), w których uwzględniono rozwój technik pomiaru przestrzennego, automatyzacji procesu skanowania (z wykorzystaniem manipulatorów, np. ramię robota przemysłowego, stoliki liniowe i obrotowe), automatycznego wyznaczania kolejnych kierunków pomiarowych, algorytmów detekcji kolizji oraz przetwarzania danych 3D. Dotychczas zeskanowano ponad 500 obiektów CH (m.in. wnętrza pomieszczeń, rzeźby parkowe, biskwity, gemmy) z rozdzielczością od 1600 do 10 000 punktów 3D na mm2 powierzchni. Efekt prac to: utworzenie i do dziś aktywne działanie Pracowni Dokumentacji 3D w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, opracowanie dobrych praktyk i wytycznych odnośnie dokumentacji obiektów CH na poziomie europejskim, powołanie start-upu Heritage Imaging na Politechnice Warszawskiej oraz powstanie licznych doniesień prasowych.

Fot.: Prezentacja wyników jednego z projektów realizowanych z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (prezentujący Eryk Bunsch i Robert Sitnik).

Wdrożenie wzorcowania gazomierzy sprężonym gazem ziemnym na potrzeby rozliczeń transgranicznych i spójności pomiarowej krajowego systemu przesyłowego

Od lat 90. XX wieku zespół prof. Mateusza Turkowskiego prowadzi badania w zakresie wzorcowania przepływomierzy gazem przy wysokim ciśnieniu, dlatego z problemem wzorcowania sprężonym gazem ziemnym dużych gazomierzy przemysłowych, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM zwrócił się właśnie do niego. Nowatorskie rozwiązania opracowane w ramach umów między Politechniką Warszawską a GAZ-SYSTEMem [D2, D3] Uzyskały patenty: PL216249 oraz PL219657 i zostały wdrożone przez GAZ-SYSTEM. Wdrożenie to pozwoliło na uruchomienie Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy w Hołowczycach w maju 2017 r. Za swoje zasługi prof. Turkowski otrzymał odznakę Honorową za Zasługi dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Wdrożenie to oddziałuje na obrót, przesył i dystrybucję gazu ziemnego, także w skali międzynarodowej. Uzyskane dokładności przy rozliczeniu sprzedaży-zakupu gazu ziemnego dotyczą międzynarodowej wymiany handlowej w systemie rurociągów przesyłowych gazu.

Bioimpedancyjne metody i aparatura w specjalistycznej diagnostyce medycznej układu krążenia, układu oddechowego oraz układu nerwowego

Na PW od kilku dekad prowadzone są prace dotyczące możliwości wykorzystania technik pomiaru bioimpedancji w specjalistycznej diagnostyce medycznej dotyczącej układów: krążenia, oddechowego i nerwowego. Obejmują one zastosowania reokardiografii impedancyjnej, spektrometrii impedancyjnej oraz pneumografii impedancyjnej. W ich wyniku, we współpracy ze środowiskiem medycznym, a w szczególności z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Instytutem Kardiologii w Aninie, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Centralnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej, sprawdzano możliwości stosowania nowych metod i urządzeń powstałych na PW, przeznaczonych do diagnostyki ww. układów ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki procesów fizjologicznych monitorowanych w trybie ciągłym w warunkach ambulatoryjnych. Ich efektem jest powstanie licznych publikacji o zasięgu międzynarodowym, które przyczyniły się do rozwoju nieinwazyjnej ambulatoryjnej diagnostyki z wykorzystaniem pomiarów bioimpedancji.

Światowy lider w obszarze analizy ilościowej danych z pozytonowej tomografii emisyjnej na rynku badań przedklinicznych leków

Rozpoczęte w latach 90 XX w. przez dra inż. Krzysztofa Mikołajczyka, wraz z zespołem, prace nad oprogramowaniem do ilościowej analizy danych z pozytonowej tomografii emisyjnej doprowadziły do powstania w 2003 roku PMOD Technologies Ltd. Firma obecnie dominuje światowy rynek narzędzi do analizy ilościowej wyników pomiarów z użyciem PET na potrzeby badań przedklinicznych leków. Oprogramowanie wykorzystywane jest przez środowisko naukowe, firmy farmaceutyczne oraz kontraktowe ośrodki badawcze (CRO). W latach 2017-2021 cytowane było w ponad 2000 publikacji naukowych. O znaczeniu firmy na rynku świadczy przejęcie jej w 2019 roku przez Bruker Corporation.