Instytut Automatyki i Robotyki

Instytut Automatyki i Robotyki prowadzi działalność naukowa w zakresie automatyzacji ciągłych i dyskretnych procesów przemysłowych, robotyki mobilnej i przemysłowej, diagnostyki procesów przemysłowych i systemów mechatronicznych oraz inżynierii biomedycznej.

Działalność dydaktyczna obejmuje kształcenie w zakresie podstawowych zagadnień automatyki i robotyki oraz podstaw programowania dla wszystkich kierunków kształcenia prowadzonych na Wydziale Mechatroniki. Ponadto Instytut prowadzi kształcenie na trzech specjalnościach na studiach I stopnia: Automatyka, Robotyka, Informatyka Przemysłowa oraz w  systemie tutorskim na studiach II stopnia, w ramach kierunku „Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa” (dawnie „Automatyka i Robotyka”).

Instytut Automatyki i Robotyki współpracuje z przemysłem, a także z wieloma organizacjami i instytucjami technicznymi. Typowe formy tej współpracy to: realizacja zlecanych projektów i ekspertyz, doradztwo naukowe i techniczne, angażowanie ekspertów z przemysłu do realizacji wybranych zajęć oraz udział pracowników Instytutu w radach, komitetach.

Struktura Instytutu:

  • Zakład Automatyki
  • Zakład Diagnostyki Monitorowania Procesów
  • Zakład Urządzeń Wykonawczych Automatyki i Robotyki