Oferta dydaktyczna

Wydział Mechatroniki oferuje możliwość studiowania na studiach: 

  • I stopnia – zakończone dyplomem inżyniera
  • II stopnia – zakończone dyplomem magistra inżyniera
  • III stopnia – w ramach szkół doktorskich PW
  • podyplomowych – możliwość podwyższenia swoich kwalifikacji.
Oferta

Studia I stopnia

inż

Studia inżynierskie pierwszego stopnia przeznaczone są dla absolwentów szkoły średniej ze zdaną maturą. Absolwent studiów pierwszego stopnia, po obronie pracy dyplomowej, zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. 

Studia stacjonarne polskojęzyczne (zajęcia pon-pt.) prowadzone w języku polskim planowo trwają 3,5 roku i realizowane są na trzech kierunkach (Mechatronika; Automatyka, Robotyka i Informatyka przemysłowa; Inżynieria Biomedyczna) i 10 specjalnościach! Studia te są w większości przypadków bezpłatne.

Studia stacjonarne anglojęzyczne (zajęcia pon-pt.) prowadzone w języku anielskim planowo trwają 3,5 roku i realizowane są na Kierunku Mechatronics w dwóch specjalnościach: Photonics Engineering oraz Mechatronic Devices and System. Studia te są w niektórych przypadkach bezpłatne.

Studia na odległość - oferta Wydziału obejmuje także ofertę studiów polskojęzycznych prowadzonych w trybie na odległość (OKNO – Ośrodek Kształcenia na Odległość), czyli naukę zdalną. Studia nominalnie trwają 4 lata. Są to studia odpłatne.

  

Studia II stopnia

mgr

Są to studia uzupełniające, dla osób, które posiadają już co najmniej dyplom inżyniera kierunku technicznego.  Studia magisterskie przygotowują do twórczego uczestnictwa i kierowania zespołami przygotowującymi wdrożenia zaawansowanych systemów mechatronicznych w ośrodkach badawczo - rozwojowych i przedsiębiorstwach przemysłowych. Po zakończeniu, pozwalają nie tylko na obejmowanie stanowisk typowo inżynierskich ale również podjęcie pracy w działach B+R, obejmowanie stanowisk zarządczych czy pracy w jednostkach naukowo-badawczych.

Studia stacjonarne polskojęzyczne - prowadzone w języku polskim w trybie dziennym (pon.-pt.) planowo trwają 1,5 roku i prowadzone są w trybie tutorskim na kierunkach Mechatronika; Automatyka, Robotyka i Informatyka przemysłowa; Inżynieria Biomedyczna. W praktyce oznacza to, że student/tka obiera kierunek studiów, osobę tutora oraz przedmioty specjalistyczne, których chce się uczyć. Osoba tutora doradza w kierowaniu ścieżką nauki. Studia te są w większości przypadków bezpłatne.

Studia stacjonarne anglojęzyczne - prowadzone w języku angielskim w trybie dziennym. Planowo trwają 1,5 roku i realizowane są na Kierunku Mechatronics w specjalności Mechatronic Devices and Systems oraz Photonics Engineering. Studia te są w niektórych przypadkach bezpłatne.

Studia na odległość - studia polskojęzyczne prowadzone w trybie na odległość (OKNO – Ośrodek Kształcenia na Odległość). Nominalnie trwają 2 lata (zakres materiału odpowiada studiom trzy-semestralnym na studiach stacjonarnych) lecz student/tka może spowolnić proces zaliczania poświęcając na studia każdego roku 2 lata, jeśli jego warunki życia i pracy czynią to koniecznością. Realizowane są na kierunku Automatyka i Robotyka ze specjalnością Informatyka Przemysłowa. Są to studia odpłatne. 

 

Studia doktoranckie

dr

Od 1 października 2022 roku mamy na PW jedną Szkołę Doktorską. To forma kształcenia doktorantów, która zastąpiła znane wcześniej studia III stopnia (doktoranckie). Na PW można realizować doktorat w trybie tradycyjnym (tylko na PW) jak również prowadzone są podwójne doktoraty (we współpracy z wybranymi uczelniami z całego świata) i doktoraty wdrożeniowe (program Ministerstwa Edukacji i Nauki przeznaczony dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią). Rekrutacja odbywa się dwa razy do roku.

 

Studia podyplomowe

W ofercie Wydziału znajdują się następujące studia podyplomowe:

Studia trwają 2 semestry w formie 15 zjazdów sobotnio-niedzielnych odbywających się co 2 tygodnie. Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć dydaktycznych oraz wykonanie pracy końcowej z tematyki związanej z prowadzoną przez słuchacza działalnością zawodową. O przyjęcie na Studia może ubiegać się osoba, która posiada: tytuł zawodowy magistra inżyniera lub tytuł zawodowy inżyniera lub równorzędny uzyskany w kierunku kształcenia Automatyka i Robotyka, Informatyka, Elektrotechnika, Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn lub tytuł magistra lub licencjata lub równorzędny uzyskany w kierunku kształcenia Matematyka, Informatyka, Ekonomia, Zarządzanie i Marketing lub podobnym uzyskanym w Polsce lub w innym kraju. Studia są odpłatne.