Rekrutacja na studia inżynierskie

Studia inżynierskie pierwszego stopnia (oferta) przeznaczone są dla absolwentów szkoły średniej ze zdaną maturą. Studia, trwają 7 semestrów oraz kończą się obroną pracy inżynierskiej. Absolwent studiów pierwszego stopnia, po obronie pracy dyplomowej, zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.  

Wydział Mechatroniki oferuje możliwość studiowania na studiach I stopnia na:  

 

Rekrutacja na studia stacjonarne polskojęzyczne: 

Terminy 

pw_biip_web_062

Akcja rekrutacyjna na studia na PW odbywa się w dwóch terminach: 

 • rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym (w październiku)  
  jest prowadzona od czerwca i kończy się w lipcu, 
 • rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim (w lutym)  
  jest prowadzona od początku stycznia i kończy się w połowie lutego 
  (Wydział Mechatroniki nie uczestniczy w tej rekrutacji). 

Ważne informacje 

Szczegółowe informacje o ofercie studiów, zasadach zapisu, warunkach przyjęcia i kryteriach kwalifikacji kandydatów znajdują się na stronach Politechniki – studia stacjonarne I stopnia oraz Stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl

Szczegółowe zasady przyjęć i bieżące informacje dotyczące rekrutacji są jednolite w skali uczelni i przedstawione na stronie zasady przyjęć na studia

Warto zajrzeć również na Portal Kandydata PW oraz na progi punktowe z lat ubiegłych. 

Procedura klasyfikacyjna 

W procedurze kwalifikacji na studia stacjonarne kandydaci uzyskują określoną liczbę punktów kwalifikacyjnych PK, która stanowi kryterium przy decyzji o zakwalifikowaniu na studia.  

Punkty kwalifikacyjne, dla osób z maturą z 2023 r., przyznawane są na podstawie wyniku matury z matematyki, języka obcego i jednego innego wybranego przedmiotu maturalnego zgodnie ze współczynnikiem wagowym (dokładne informacje znajdą państwo na stronie zasady przyjęć na studia). Liczba punktów kwalifikacyjnych PK dla studiów na Wydziale Mechatroniki jest ustalona zgodnie z formułą: 

PK = Pmat  + Pwyb ∙ W + 0,25 ∙ Pjo  

gdzie: 

Pmat  – punkty z matematyki,

Pwyb – punkty z przedmiotu maturalnego do wyboru, lub obliczone na podstawie średniej arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika,

W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z wyników procentowych z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, który w przypadku Wydziału Mechatroniki, dla wszystkich uznawanych zawodów wynosi jeden, W=1,

Pjo – punkty z języka obcego. 

 

Jeśli kandydat/ka zdawał więcej przedmiotów do wyboru, przy obliczeniach uwzględnia się przedmiot, który da najwyższą wartość PK. Jeżeli wynik/ocena dotyczy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, to do obliczenia punktów kwalifikacyjnych wynik z egzaminu jest mnożony przez 0,5. W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać do 225 punktów kwalifikacyjnych PK.  

Laureaci i finaliści wybranych olimpiad i konkursów (Uprawnienia uczestników olimpiad, konkursów i turniejów.pdf), którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w roku ubiegania się o przyjęcie na studia, zostaną przyjęci na studia poza procedurą obliczania punktów konkursowych. 

Tabela 1. Przedmioty i współczynniki wagowe stosowane przy obliczaniu liczby punktów klasyfikacyjnych na Wydziale Mechatroniki 

Tabela 1

Tabela 2. Kierunki studiowania oraz uznawane dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika 

Tablica 2

Rekrutacja na studia niestacjonarne (na odległość): 

pw_biip_web_021

Terminy 

Akcja rekrutacyjna na studia na PW odbywa w terminie: 

 • rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym (w październiku)  
  jest prowadzona od początku sierpnia i kończy się 28 sierpnia 

Ważne informacje 

Szczegółowe informacje o ofercie studiów, zasadach zapisu, warunkach przyjęcia i kryteriach kwalifikacji kandydatów znajdują się na stronach Politechniki – studia niestacjonarne I stopnia oraz Niestacjonarne I stopnia. Warto też zajrzeć na stronę Ośrodka Kształcenia na Odległość przeznaczoną dla kandydatów/tek.  

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl

Szczegółowe zasady przyjęć i bieżące informacje dotyczące rekrutacji są jednolite w skali uczelni i przedstawione na stronie zasady przyjęć na studia

Warto zajrzeć również na Portal Kandydata PW

 

Rekrutacja na studia stacjonarne anglojęzyczne