Rekrutacja na studia II stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechatroniki rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

W semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 będzie przeprowadzona rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (studia magisterskie) na następujące kierunki studiów:

 • automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa;
 • mechatronika;
 • inżynieria biomedyczna.

Na wszystkich kierunkach studia będą realizowane wg. systemu tutorskiego - bez specjalności.

W semestrze letnim nie ma rekrutacji na studia anglojęzyczne.

Zapisy i rejestracja kandydatów

Warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji kandydata przez WKR jest zarejestrowanie się w systemie internetowym na stronie internetowej PW. Zgłoszenia internetowe rozpoczynające się od semestru letniego (23.02.2022) odbywają się w terminie od 11.01.2022 do 04.02.2022 r. na stronie www.zapisy.pw.edu.pl.

Opłatę rekrutacyjną wnosi się na indywidualny numer konta rekrutacyjnego, różny dla każdego zgłoszenia. Numer konta jest podawany w komunikacie IKR po zakończeniu procedury rejestracji. W treści przelewu należy podać numer kandydata i jego nazwisko. To konto bankowe służy wyłącznie do wnoszenia opłat rekrutacyjnych. Wpłaty powinny być dokonywane w terminie zapisów w sposób zapewniający ich zaksięgowanie. Zbyt późne dokonanie wpłaty może spowodować wykluczenie z procesu rekrutacji. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Osoby, które studiowały wcześniej na PW musza zaznaczyć ten fakt w formularzu internetowym. Ukończenia studiów należy obowiązkowo zaznaczyć podając datę obrony pracy dyplomowej. W przypadku gdy termin obrony został wyznaczony na datę po zamknięciu zapisów, należy podać datę przewidywaną. Informacja ta jest niezbędna do dalszego procedowania z dokumentami kandydata.

UWAGA!

Nawet jeśli jeszcze nie ukończyłeś studiów I stopnia, a zamierzasz to uczynić do 16.02.2022, koniecznie zarejestruj się i wnieś opłatę rekrutacyjną.

Konsekwencje wprowadzenia niewłaściwych danych do IKR ponosi kandydat.

Rejestrujący się kandydaci, którzy ukończyli studia w innych uczelniach lub chcą kontynuować studia na PW po przerwie, zobowiązani są do załączenia w formularzu rejestracyjnym zdjęcia w formacie cyfrowym. Fotografia musi być kolorowa i spełniać wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (rozmiar 300x 375 pikseli max. rozmiar pliku 250 kilobajtów). Plik ze zdjęciem należy wgrać do IKR do ostatniego dnia trwania zapisów.

 

Kandydaci na studia przekazują bezpośrednio dokumenty do Dziekanatu Wydziału Mechatroniki PW pok. 122. Ostateczna data przekazania to 17.02.2022 godz. 12:00. Lista dokumentów:

 • dyplom ukończenia studiów I stopnia ( ewentualnie II stopnia) wraz z suplementem lub zaświadczenie zawierające datę ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów wraz z tytułem obronionej pracy dyplomowej. W przypadku dyplomu przedstawiamy oryginał do wglądu wraz z kopią tego dokumentu
 • aktualny życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe
 • 1 aktualną fotografię – podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej ( w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłat)
 • dokument tożsamości (do wglądu)

Kandydaci nieposiadający dyplomu będą zobowiązani do podpisania oświadczenia o konieczności przedstawienia dyplomu do dnia 30.03.2022.

 

Jeśli aplikujesz na studia drugiego stopnia bezpośrednio po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i jesteś studentem Wydziału Mechatroniki to składasz jedynie:

 •  aktualny życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe
 • 1 aktualną fotografie – podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej ( w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłat)
 • dokument tożsamości (do wglądu).

 

Kandydaci, którzy nie ukończyli studiów do dnia 04.02.2022, a planują ich ukończenie do dnia 16.02.2022 postępują podobnie, jak osoby, które ukończyły studia. Zamiast dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów, powinni oni złożyć zaświadczenie o przewidywanej dacie obrony. Data ta nie powinna być późniejsza niż 16.02.2022. Zaświadczenie o ukończeniu studiów (może to być potwierdzona przez dziekanat kopia protokołu z egzaminu dyplomowego) należy przynieść do Dziekanatu najpóźniej do 17.02.2022.

 

Przewidujemy, że posiedzenie Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej na studia II stopnia odbędzie się w terminie 18.02.2022 r. godz. 10:15 a podanie listy osób zakwalifikowanych na studia 21.02.2022.

 

KANDYDAT na studia, który jest aktualnie studentem lub absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, wydział, kierunek, profil i formę studiów ( art.156 § 1 pkt.3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

 

Kandydaci posiadający dyplom poza polskim systemem szkolnictwa wyższego składają dokumenty zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie PW

Szczegółowe informacje o rekrutacji na stronie

Foto.