Zmarła prof. dr hab. Natalia Golnik

Natalia Golnik

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 17 marca 2020 r. zmarła Nasza Pani Dziekan.

  

  

  

Ś. P.

prof. dr hab. 

NATALIA GOLNIK

 

Dziekan Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Wybitny naukowiec, nauczyciel akademicki,

dobry życzliwy człowiek.

 

Kierowała Wydziałem Mechatroniki w latach 2012-2020. Była znakomitym Dziekanem, umiejącym osiągać założone ambitne cele przy pełnym poparciu pracowników Wydziału. Było to możliwe dzięki Jej cechom osobistym: kompetencji, konsekwencji w działaniu, a także pogodnemu usposobieniu i życzliwości dla pracowników i studentów. Zawsze szanowała zdanie innych oraz była otwarta na nowe pomysły. Jej oddanie sprawom Wydziału i Uczelni było widać w każdym elemencie jej działalności zarówno naukowej, dydaktycznej jak i organizacyjnej.

Pracę w Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Mechatroniki, rozpoczęła w 1999r. Pełniła wiele funkcji, m.in. Zastępcy Dyrektora Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej ds. nauki, a także Zastępcy Koordynatora Programu CEPT w Politechnice Warszawskiej. Wcześniej związana była z Instytutem Badań Jądrowych, przekształconym następnie w Instytut Energii Atomowej, w którym pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora.

Pracę doktorską obroniła w 1988 r., a w 1997 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nadany na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w zakresie fizyki stosowanej. W roku 2010 uzyskała tytuł profesora nauk technicznych.

Pani Profesor Natalia Golnik była wybitną specjalistką w dyscyplinie inżynierii biomedycznej, zwłaszcza w zakresie teorii i konstrukcji komór i urządzeń do dozymetrii promieniowania mieszanego. Wypromowała wielu doktorów w tym zakresie. Była autorką lub współautorką wielu publikacji w prestiżowych czasopismach międzynarodowych, a także współautorką szeregu prac inżynierskich i konstrukcyjnych zastosowanych w praktyce. Brała udział w realizacji 9 projektów międzynarodowych (w tym w 1 jako kierownik) oraz kierowała wieloma projektami krajowymi, w tym była koordynatorem części badawczej strategicznego programu rządowego „Gospodarka odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym". Odbyła kilka staży i wizyt naukowych (kilkutygodniowych) w CERN, PTB Braunschweig i PSI (Villingen, Szwajcaria). Była redaktorem naczelnym „Polish Journal of Medical Physics and Engineering” oraz członkiem komitetów redakcyjnych czasopism „Inżynier Medyczny” i „Ekoatom”.

Od 1999 roku była aktywnym członkiem z wyboru Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN a od 2005 roku Wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. W latach 2005 – 2011 z dużym zaangażowaniem działała w European Federation of Medical Physics. Była również od 2003 roku członkiem Rady ds. Atomistyki przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki.

Prowadziła wykłady z: Radiologii, Biofizyki, Fizyko-medycznych Podstaw Inżynierii Biomedycznej i  Radioterapii na Wydziale Mechatroniki oraz wykład - Wstęp do Fizyki Medycznej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Była inicjatorem i organizatorem zajęć laboratoryjnych z Radiologii, Radioterapii i Modelowania procesów biologicznych.

Pani Profesor była bardzo lubiana przez swoich studentów oraz współpracowników. Jej śmierć została przyjęta z wielkim żalem i jest olbrzymią stratą zarówno dla Wydziału jak i społeczności Politechniki Warszawskiej oraz całego środowiska Fizyki Medycznej i Inżynierii Biomedycznej.

 

Z wielkim żalem żegnamy wspaniałą Osobę  

 

Prodziekani,  Rada Wydziału  i cała społeczność 

Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 23.03.2020 r. o godz. 12:00 w dolnej kaplicy Cerkwii św. Marii Magdaleny przy Al. Solidarności 52 w Warszawie  a godz. 13:30 odbędzie się odprowadzenie do grobu na cmentarzu w Marysinie Wawerskim ul. Korkowa 152