ACTPHAST 4R - Przyspieszenie wdrażania fotoniki przez centrum dostępu do zaawansowanych technologii dla naukowców / Accelerating Photonics Deployment via one Stop Shop Advanced Technology Access for Researchers

ACTPHAST 4R - Przyspieszenie wdrażania fotoniki przez centrum dostępu do zaawansowanych technologii dla naukowców / Accelerating Photonics Deploy...

kierownik projektu na PW: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

okres realizacji zadania: 01.01.2019-31.12.2022

przyznane środki na realizację projektu: 8 000 000 Euro

przyznane środki na realizację zadań na PW: 230.037 Euro

Projekt na PW realizują grupy optyczne i fotoniczne z Wydz. Mechatroniki (Inst. Mikromechaniki i Fotoniki)  i Elektroniki i Technik Informacyjnych (Inst. Mikroelektroniki i Optoelektroniki), które od wielu lat współpracują z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie na rzecz propagowania rozwiązań fotonicznych i ich komercjalizacji.

what_we_do_Actphast_4R

ACTPHAST 4R (ACTPHAST for Researchers) został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić dostęp naukowcom pracującym zarówno w obszarze fotoniki jak i w innych obszarach badań naukowych  (biomedycyna, multimedia, komunikacja, rolnictwo, bezpieczeństwo i in.) do wiedzy i platform zaawansowanych technologii fotonicznych (Photonics Technology Platforms) w celu umożliwienia rozwijania przełomowych koncepcji, badań i weryfikacji wyników przy zastosowaniu sprzętu najwyższej jakości.

ACTPHAST 4R oferuje:

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 24 ośrodków naukowo-badawczych koordynowane przez VUB - Vrije Universiteit Brussel.

Spodziewanym efektem działań ACTPHAST 4R, nastawionego na wsparcie naukowców, jest osiągnięcie przez ich koncepcje/pomysły wyższego poziomu gotowości technologicznej (z TRL1-2 do TRL 3-5) poprzez wykorzystanie dojrzałych technologii fotonicznych, oraz wyższej gotowości wdrożeniowej i inwestycyjnej będącej wynikiem coachingu biznesowego. Ponadto, dzięki swoim szeroko zakrojonym działaniom informacyjnym, ACTPHAST 4R zapewni wyższy poziom świadomości i zrozumienia u naukowców z Europy tematów dotyczących technicznego i komercyjnego potencjału fotoniki.