Procedura postępowania przy podejmowaniu praktyk zawodowych

 

1. Student zainteresowany podjęciem praktyki zawodowej uzgadnia z firmą zatrudniającą zakres i termin praktyki, a także rodzaj dokumentów, na podstawie których będzie odbywał praktykę. Powinien przy tym przedstawić osobie odpowiedzialnej w firmie za zatrudnienie zestaw dokumentów obowiązujących w Politechnice Warszawskiej, jako wygodny sposób udokumentowania praktyki. Poszukując potencjalnych pracodawców student może korzystać m.in. z baz danych Biura Karier Politechniki Warszawskiej.

Dobór terminu praktyki:

- termin odbywania praktyki należy wybrać w taki sposób, aby trwała ona co najmniej 4 pełne tygodnie.

- praktyki, których termin koliduje z zajęciami lub sesjami egzaminacyjnymi wymagają uzyskania pisemnej zgody Dziekana. Wzór podania można pobrać korzystając z linku.

2. Po uzyskaniu zgody firmy student przedstawia Pełnomocnikowi ds. Praktyk zamiar odbycia praktyki zawodowej przesyłając mu wiadomość mailową na adres j.wierciak@mchtr.pw.edu.pl, w której powinien podać swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz nr grupy dziekańskiej, a także inne ważne informacje związane z podejmowaną praktyką. Do wiadomości powinny być dołączone:

A) komplet wypełnionych formularzy PW, które należy pobrać ze strony internetowej, jeśli firma zaakceptowała ich użycie,

B) inne dokumenty określające termin i zakres praktyki, jeśli firma przyjęła własny sposób dokumentowania, a także proponowany program praktyki, najlepiej zgodny z formularzem PW.

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań zainteresowany może osobiście zgłosić się po wyjaśnienia do Pełnomocnika (dr inż. Jakub Wierciak, pok. 612).

Wskazówki dotyczące wypełnienia formularzy PW:

- formularze "Wordowe" (docx) wypełniać zastępując dane pana Adama Barańskiego, napisane czerwoną czcionką, własnymi;

- zachować aktualne formatowanie tekstu, jedynie zmieniając kolor czcionki z czerwonego na czarny; wzorem są pliki w formacie pdf;

- przed odesłaniem plików do Pełnomocnika należy nadać im nazwy zgodnie z konwencją przyjętą we wzorach (Nazwa dokumentu_Nazwisko_Pierwsza litera imienia - 2018).

3. Pełnomocnik drogą mailową informuje studenta o dalszym sposobie postępowania.

4. Typowa kolejność dalszego postępowania.

A. W przypadku korzystania z dokumentów PW:

A.1.   Pełnomocnik sprawdza poprawność dokumentów, drukuje je, akceptuje i przekazuje do dziekanatu Wydziału. Tam są one podpisywane przez Prodziekana ds. Studenckich, a następnie rejestrowane. Na ogół trwa to nie dłużej niż 2 dni.

A.2.   Po upływie tego czasu student powinien odebrać z dziekanatu 3 egzemplarze Porozumienia o organizacji praktyk wraz z Danymi osobowymi, Skierowaniem i Programem praktyki podpisane ze strony Wydziału. Przy odbiorze dokumentów niezbędne jest okazanie pracownikowi dziekanatu dowodu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki i przekazanie mu kserokopii tego dokumentu.

A.3.   Student dostarcza do firmy 3 egzemplarze Porozumienia wraz z załącznikami:
Skierowaniem, Programem praktyki i Danymi osobowymi, z prośbą o ich podpisanie, a następnie odesłanie jednego z nich do dziekanatu Wydziału.. Jeden egzemplarz Porozumienia zatrzymuje dla siebie.

A.4.   W trakcie praktyki, lub po jej zakończeniu student wypełnia pod nadzorem miejscowego opiekuna Sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich prosząc o jego podpisanie i przystawienie pieczątki. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wykazanie w sprawozdaniu co najmniej 160 godzin przepracowanych przez studenta w firmie.

A.5.   Po zakończeniu praktyki student powinien odebrać z firmy Zaświadczenie o odbyciu praktyki - koniecznie podpisane i z pieczątką firmową.

A.6.   W celu uzyskania zaliczenia praktyki student musi dostarczyć Pełnomocnikowi Sprawozdanie z praktyki i Zaświadczenie o odbyciu praktyki. Zaleca się, aby dokumenty te złożyć nie później niż do końca października nowego roku akademickiego. Na tej podstawie Pełnomocnik wpisuje zaliczenie praktyki do protokołu. Sprawozdanie i Zaświadczenie zatrzymuje w swoim archiwum.

B. W przypadku innych dokumentów:

B.1.   Pełnomocnik ocenia formalny kształt i zawartość dokumentów, a po ich zaakceptowaniu przekazuje je do dziekanatu Wydziału w celu ich zarejestrowania.

B.2.   W trakcie praktyki, lub po jej zakończeniu student wypełnia Sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich prosząc o jego podpisanie przez osobę uprawnioną, posiadającą imienną pieczątkę. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wykazanie w sprawozdaniu co najmniej 160 godzin przepracowanych przez studenta w firmie.

B.3.   W celu uzyskania zaliczenia praktyki student musi dostarczyć Pełnomocnikowi dokumenty potwierdzające odbycie przez niego praktyki wraz z kopiami i Sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich. Zaleca się, aby dokumenty te złożyć nie później niż do końca października nowego roku akademickiego. Na tej podstawie Pełnomocnik wpisuje zaliczenie praktyki do protokołu. Kopie dokumentów i Sprawozdanie zatrzymuje w swoim archiwum.