Informacja dla kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od sem. zimowego roku akademickiego 2022/2023

W semestrze zimowym przeprowadzona będzie rekrutacja na następujące kierunki studiów:

  • Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa (wg. systemu tutorskiego - bez specjalności);
  • Mechatronika (wg. systemu tutorskiego - bez specjalności);
  • Inżynieria biomedyczna (wg. systemu tutorskiego - bez specjalności);
  • Mechatronics – studia prowadzone w języku angielskim (rekrutacja dla obywateli polskich) (specjalność: Mechatronic Devices and Systems).

Zapisy i rejestracja kandydatów

Warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji kandydata przez WKR jest zarejestrowanie się w systemie internetowym na stronie internetowej PW. Zgłoszenia internetowe kandydatów (www.zapisy.pw.edu.pl) na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego (01.10.2022) odbywają się w terminie od 02.08.2022 do 29.08.2022.

  

Opłatę rekrutacyjną wnosi się na indywidualny numer konta rekrutacyjnego, różny dla każdego zgłoszenia. Numer konta jest podawany w komunikacie IKR po zakończeniu procedury rejestracji. W treści przelewu należy podać numer kandydata i jego nazwisko. To konto bankowe służy wyłącznie do wnoszenia opłat rekrutacyjnych. Wpłaty powinny być dokonywane w terminie zapisów w sposób zapewniający ich zaksięgowanie. Zbyt późne dokonanie wpłaty może spowodować wykluczenie z procesu rekrutacji. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

  

UWAGA!

Nawet jeśli jeszcze nie ukończył/ła Pan/Pani studiów I stopnia, a zamierza to uczynić do 15.09.2022, konieczne jest zarejestrowanie się i wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Konsekwencje wprowadzenia niewłaściwych danych do IKR ponosi kandydat.

 

Rejestrujący się kandydaci, którzy ukończyli studia w innych uczelniach lub chcący kontynuować studia w PW po przerwie, zobowiązani są do załączenia w formularzu rejestracyjnym cyfrowego zapisu zdjęcia. Fotografia musi być kolorowa i spełniać wymagania zdjęcia do dowodu osobistego. ( rozmiar 300x 375 pikseli max. rozm. pliku 250 kilobajtów) Plik ze zdjęciem należy wgrać do IKR do ostatniego dnia trwania zapisów.

 

Kandydaci na studia przekazują bezpośrednio następujące dokumenty do Dziekanatu Wydziału Mechatroniki PW pok. 121 – najpóźniej do dnia 15.09.2022 godz. 15:00:

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia ( ewentualnie II stopnia) wraz z suplementem lub zaświadczenie zawierające datę ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów wraz z tytułem obronionej pracy dyplomowej. W przypadku dyplomu i suplementu przedstawiamy oryginał do wglądu wraz z kopią tego dokumentu;
  • aktualny życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe;
  • 1 aktualną fotografię – podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłat);
  • dokument tożsamości do wglądu.

 

Kandydaci nieposiadający dyplomu będą zobowiązani do podpisania oświadczenia o konieczności przedstawienia dyplomu do dnia 29.10.2022.

 

Kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w języku angielskim, mają obowiązek udokumentowania znajomości tego języka na poziomie co najmniej B2 poprzez dołączenie do dostarczonej dokumentacji certyfikatu językowego.

 

Absolwenci Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, którzy chcą kontynuować studia II stopnia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na Wydziale, nie musza składać dyplomu i suplementu.

 

Kandydaci, którzy nie ukończyli studiów do dnia 29.08.2022, a planują ich ukończenie do dnia 16.09.2022, postępują tak, jak w przypadku osób, które ukończyły studia. Zamiast dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierające datę ukończenia studiów, składają oni zaświadczenie o przewidywanej dacie obrony – data ta nie powinna być późniejsza niż 15.09.2022. Zaświadczenie o ukończeniu studiów (może to być potwierdzona przez dziekanat kopia protokołu z egzaminu dyplomowego) należy przynieść najpóźniej do 15.09.2022 do godz. 15.

 

Przewidujemy, że posiedzenie Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej na studia II stopnia odbędzie się w terminie 16.09.2022 r. o godz. 12:15 a podanie listy osób zakwalifikowanych na studia 19.09.2022.

 

Kandydat na studia, który jest aktualnie studentem lub absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, wydział, kierunek, profil i formę studiów ( art.156 § 1 pkt.3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

 

Kandydaci posiadający dyplom poza polskim systemem szkolnictwa wyższego składają dokumenty zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie PW.

  

Szczegółowe informacje o rekrutacji.