Konkurs Mechatroniki, Automatyki i Robotyki PW - Edycja 2023

Konkurs Mechatroniki, Automatyki i Robotyki PW - Edycja 2023

Jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej, który lubi rozwiązywać problemy techniczne, umiesz myśleć nieszablonowo i potrafisz szybko przyswajać wiedzę? Weź udział w naszym konkursie, a indeks Wydziału Mechatroniki będzie Twój!

 

1.03.2023 w godz. 18-20 zajrzyj na stronę Konkursu!

 

Mechatronika to kierunek dla kreatywnych i ambitnych, ale przede wszystkim dla pracowitych. Jeśli więc nie boisz się spróbowania swoich sił w takich dziedzinach jak mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, informatyka, automatyka i robotyka czy inżynieria biomedyczna to Mechatronika będzie z pewnością dla Ciebie doskonałym wyborem. Znalezienie pracy dla absolwentów nie jest problemem. Możliwości zarobkowe również są tym, co przyciąga ambitnych na Narbutta. Głównym problemem zatem jest więc dołączenie do grona naszych studentów. I tutaj przychodzimy Ci z pomocą - zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin Konkursu Mechatroniki, Automatyki i Robotyki PW - Edycja 2023

 

Rozdział 1. Wstęp

1. Organizatorem Konkursu Mechatroniki, Automatyki i Robotyki PW dla uczniów szkół średnich (zwanego dalej Konkursem) jest Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Siedzibą Konkursu jest siedziba Wydziału Mechatroniki PW. 

§ 2. Konkurs jest turniejem wiedzy, ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

§ 3. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów szkół średnich, szczególnie klas wcześniejszych niż maturalne, do poszerzania wiedzy technicznej i otwartego spojrzenia na rozwiązywanie zagadnień z szeroko pojętej mechatroniki w tym automatyki i robotyki.  Ważne jest też rozwinięcie umiejętności pracy w zespole, współpracy w rozwiązywaniu postawionego zadania. 

§ 4. Konkurs ma wyłonić z pośród uczestników grupę laureatów o wysokich zdolnościach rozwiązywania zadań, osób zdolnych do szybkiego przyswajania i wdrażania wiedzy oraz umiejących pracować w grupie jak i podejmować decyzje.

§ 5. Konkurs organizowany jest w cyklu rocznym, rozpoczynając od roku szkolnego/akademickiego 2015/2016, z przerwą w okresie Pandemii. Kolejne edycje noszą numer kolejny od roku, w którym odbywa się finał. W roku 2023 odbywa się VI edycja konkursu.

§ 6. Władze Konkursu to Komitet Konkursu i Przewodniczący Komitetu, powoływane przez Dziekana Wydziału Mechatroniki. Do zadań Komitetu należy formułowanie ogólnych zasad dotyczących Konkursu oraz opiniowanie spraw wskazanych przez Przewodniczącego. Po zakończeniu każdej edycji Konkursu Przewodniczący składa sprawozdanie z jego przebiegu i wyników Radzie Wydziału.

§ 7. Komitet opracowuje zadania/pytania na Konkurs, ocenia ich wykonanie oraz ogłasza wyniki uzyskane przez uczniów we wszystkich etapach.

 

Rozdział 2. Ogólny przebiegu Konkursu

1. Konkurs jest dwustopniowy: zakłada przeprowadzenie kwalifikacji wstępnych i etapu finałowego. 

§ 2. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o zaproszeniu do udziału w etapie finałowym laureatów innych konkursów organizowanych na szczeblach okręgowych, oraz wyróżniających się laureatów wybranych konkurencji innych konkursów. Zaproszone osoby muszą spełniać wymagania przedstawione w roz. 1 par. 2.

§  3. Uczestnicy etapu finałowego wyrażają zgodę na publikację wizerunku, brak zgody obligatoryjnie musi zostać zgłoszony przed konkursem w formie pisemnej do dziekanatu Wydziału Mechatroniki.

 

Rozdział 3. Etap testowy

1. Etap testowy Konkursu będzie przeprowadzony w formie zdalnej i będzie polegał na rozwiązaniu testu w postaci formularza internetowego na platformie MS Forms.

§ 2. Formularz zostanie udostępniony w dniu 01 marca 2023 roku w godz. od 18:00 do 20:00 pod adresem: https://www.mchtr.pw.edu.pl/Kandydaci/Konkurs2 

§ 3. Wyniki etapu testowego są podstawą do zakwalifikowania uczestnika do etapu finałowego Konkursu. Do finału zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskały powyżej połowy średniej liczby punktów trzech najlepszych uczestników, nie więcej jednak niż 50 osób. 

 

Rozdział 4. Etap finałowy

§ 1. Etap finałowy odbywać się będzie w siedzibie Wydziału w dniu 01 kwietnia 2023 roku. Etap przeprowadzany będzie w formie grywalizacji on-line. Uczestnicy zobowiązani są przynieść ze sobą urządzenie elektroniczne (smartfon/tablet/komputer) wyposażone w przeglądarkę internetową i dostęp do Internetu. 

§ 2. Wyniki etapu finałowego Konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej Wydziału oraz przekazane w postaci zawiadomień do szkół, których uczniowie brali udział w Finale Konkursu.

 

Rozdział 5. Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrody

§ 1. O kolejności miejsc w etapie finałowym Konkursu decyduje zdobyta w nim liczba punktów. W przypadku, gdy kilku uczestników uzyska taką samą liczbę punktów Komisja Konkursowa może przyznać dane miejsce więcej niż jednej osobie. 

§ 2. Grupa uczestników, nie większa niż 12 osób, z najlepszymi wynikami uzyskanymi w Finale Konkursu, uznanymi przez Komisję Konkursu za zadowalające, otrzymuje tytuł „Laureata”. Laureaci otrzymują stosowne dyplomy a dodatkowo laureaci sklasyfikowani na I, II i III miejscu Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.

§ 3. Uroczystość ogłoszenia pełnych wyników oraz rozdania nagród odbędzie się w Gmachu Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej przy ul. A. Boboli 8 w Warszawie.

 

Rozdział 6. Postanowienia ogólne

§ 1. Postanowienia Regulaminu obowiązują w aktualnym stanie prawnym, zmiana tego stanu może spowodować zmianę niektórych punktów Regulaminu.

§ 2. Na podstawie uchwały 220/L/2022 z dnia 25 maja 2022 Senatu Politechniki Warszawskiej laureaci Konkursu MAiR mogą zostać przyjęci poza procedurą kwalifikacyjną na studia pierwszego stopnia na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika na Wydziale Mechatroniki PW, a także na kierunku Automatyka i Robotyka Stosowana na Wydziale Elektrycznym oraz na wszystkich kierunkach na Wydziale Fizyki PW.

§ 3. Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział osób niepełnoletnich w konkursie przetwarzane są zgodnie z zasadami podanymi w opublikowanej Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Przewodniczący Konkursu Mechatroniki, Automatyki i Robotyki PW 

dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni

 

Komitet Konkursu

dr Igor Ostrowski

dr inż. Tomasz Kowaluk

Kontakt mailowy w sprawach związanych z konkursem: konkurs.mair@pw.edu.pl