Harmonogram

Harmonogram

Podczas tutoringu student wspólnie z nauczycielem wybiera swój indywidualny plan studiowania. Dobiera do niego przedmioty związane z pracą dyplomową oraz tematyką istotną z punktu widzenia jej realizacji. Plan ten powinien zostać ustalony dla całych studiów już na początku współpracy. Istnieje jednak możliwość jego ewentualnej co semestralnej aktualizacji (do końca każdego pierwszego tygodnia semestru).

Plan powinien pokryć efekty kształcenia dla danego kierunku. W przypadku nieuruchomienia danego przedmiotu, plan na konkretny semestr może zostać zmieniony przy zachowaniu zakładanych efektów kształcenia.

Harmonogram na I semestr

Tydzień
w semestrze
Etap Uwagi
1-3 tydzień wybór tutora

Etapy:

1-2 tydzień: właściwy wybór

3 tydzień: 2 iteracja dla studentów, którzy z różnych względów nie wybrali w pierwszej

4-7 tydzień wybór indywidualnej ścieżki kształcenia (w 3 iteracjach)

Etapy:

4-5 tydzień: I iteracja

6 tydzień: II iteracja, przenoszenie przedmiotów na kolejne semestry lub zamiana na inne

7 tydzień: III iteracja, przenoszenie przedmiotów na kolejne semestry lub zamiana na inne

Uwaga: przenoszenie przedmiotów pomiędzy semestrami odbywa się zgodnie z progami punktów ECTS, koniecznymi do zaliczenia semestru

2-15 tydzień realizacja indywidualnej ścieżki nauczania W pierwszym semestrze student sam wybiera przedmioty z puli przedmiotów udostępnionych przez Dziekana (bez zgody tutora).

Harmonogram na II i III semestr

Tydzień
w semestrze
Etap Uwagi
16-30 tydzień realizacja indywidualnej ścieżki nauczania z uwzględnieniem zmian w określonej ścieżce związanych
z dostępnością przedmiotów oraz aktualną potrzebą naukową studenta
31-45 tydzień realizacja indywidualnej ścieżki nauczania

z uwzględnieniem zmian w określonej ścieżce związanych 

z dostępnością przedmiotów oraz aktualną potrzebą naukową studenta

po 45 tygodniu obrona pracy dyplomowej  

Studia Tutorskie II stopnia