Studia I stopnia

Poradnik dla kandydatów na studia na Politechnice Warszawskiej

Maturzyści i maturzystki, macie przed sobą ważną decyzję o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. 

Aby pomóc Wam odnaleźć się w nowej, studenckiej rzeczywistości, przygotowaliśmy publikację “Poradnik dla kandydatów na studia w Politechnice Warszawskiej”. 

Znajdują się w niej porady absolwentów PW odnośnie wyboru kierunku, refleksje o pierwszych chwilach na studiach oraz o tym, co Uczelnia oferuje oprócz studiów na najwyższym poziomie.

Zamieściliśmy w niej także podstawowe informacje o Uczelni, z opisem i odnośnikami do jednostek PW. Serdecznie Was zapraszamy do dołączenia do naszej społeczności Politechniki Warszawskiej!

Kierunek Mechatronika

 

Specjalność Inżynieria Fotoniczna 

Specjalność Inżynieria Fotoniczna jest specjalnością interdyscyplinarną łączącą fizykę i matematykę stosowaną z problemami technicznymi w dziedzinie projektowania i wytwarzania przyrządów optycznych oraz optycznych i fotonicznych metod pomiaru i przetwarzania informacji. Absolwenci otrzymali przygotowanie w zakresie budowy systemów fotonicznych o skrajnie dużych dokładnościach pomiarowych metodami interferencyjnymi i holograficznymi, automatyzacji pomiarów, budowy systemów automatycznego rozpoznawania obrazów (widzenie maszynowe), aparatury kosmicznej, medycznej, ochrony środowiska, budowy i badań sprzętu optycznego i optoelektronicznego (w tym MEMS i MOEMS), itp. Otrzymane wykształcenie predysponuje również absolwentów do samodzielnej pracy badawczej i naukowej.

Specialisation Photonic Engineering 

Graduates of the first-cycle degree programme in the specialisation Photonic Engineering have acquired interdisciplinary competences combining physics, applied mathematics and technical problems in the area of design and manufacturing of optical equipment and optical and photonic methods of information measurement and processing. Graduates have been well-prepared for construction of photonic systems with extremely strict measurement accuracies by means of interferential and holographic methods,automation of measurements, design of automatic image recognition systems (machine vision), of spaceor medical equipment, environmental protection, design and research of optical and optoelectronic equipment (including MEMS and MOEMS), etc. The education they have received also predisposes the graduates to independent research and scientific work. 

Specjalność Elektroniczne Systemy Pomiarowe

Specjalność Elektroniczne Systemy Pomiarowe łączy fizykę i matematykę stosowaną z elektroniką, technologiami informatycznymi, automatyką przemysłową oraz metrologią. Absolwenci są przygotowani do projektowania układów sensorycznych do pomiaru temperatury, masy, ciśnienia i natężenia przepływu. Są także przygotowani do projektowania układów analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnału pomiarowego oraz układów wizualizacji i transmisji danych pomiarowych w przemysłowych systemach pomiarowych, systemach sterowania automatycznego oraz w układach kontrolnych. Ponadto absolwenci specjalności są przygotowani do opracowywania nowych metod pomiarowych oraz prowadzenia analizy dokładności pomiarów.

Specjalność Mikromechanika 

Absolwenci specjalności Mikromechanika otrzymali przygotowanie do projektowania urządzeń mechatronicznych i rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowo-konstrukcyjnych. Absolwenci posiadają niezbędną praktyczną wiedzę na temat metod i narzędzi projektowania komputerowego, sterowania mikroprocesorowego, napędów i urządzeń wykonawczych oraz sensoryki urządzeń. Absolwenci są przygotowani do projektowania i nadzorowania eksploatacji urządzeń precyzyjnych i drobnych, układów napędowych do precyzyjnego pozycjonowania, sprzętu biomechanicznego, urządzeń komputerowych i multimedialnych, automatów użytkowych oraz zespołów urządzeń mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych przemysłu precyzyjnego i elektronicznego.

Specjalność Mikrotechnologie i Nanotechnologie

Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności Mikrotechnologie i Nanotechnologie otrzymuje wykształcenie na kierunku Mechatronika obejmującym zagadnienia technologii mikrosystemów mechatronicznych i elektronicznych, mikrotechnologię obróbki i formowania, oraz zastosowania nanomateriałów w elektronice i kompozytach konstrukcyjnych. Posiada wiedzę i umiejętności wymagane przy projektowaniu elementów konstrukcyjnych, układów elektronicznych i procesów technologicznych z zastosowaniem komputerowych narzędzi inżynierskich CAD/CAM/CAE. Dyplomant poznaje również nowoczesne technologie produkcyjne jak wytwarzanie przyrostowe czy elektronika drukowana. Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi budowanie układów mechatronicznych i elektronicznych oraz projektowanie procesów i urządzeń technologicznych stosowanych przy ich wytwarzaniu.

Specjalność Techniki Multimedialne 

Absolwenci specjalności Techniki Multimedialne nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie budowy i eksploatacji środków audiowizualnych, projektowania wyposażenia technicznego studiów radiowych i telewizyjnych, sal dydaktycznych i konferencyjnych, wyposażenia planu filmowego itp. Podstawą programu nauczania jest informatyka, technologia, metrologia i automatyka – ukierunkowane na budowę i eksploatację sprzętu do realizacji zadań multimedialnych. Absolwenci tej specjalności otrzymują dodatkową wiedzę humanistyczną z zakresu wybranych zagadnień historii, kultury, sztuki, psychologii, współdziałania z osobami ze środowisk artystycznych.

Specjalność Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe

Absolwent specjalności Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu metrologii współrzędnościowej, systemów pomiarowych i analizy niepewności pomiaru oraz metod statystycznych analizy wyników. Zakres wiedzy obejmuje metody pomiarów współrzędnościowych, w tym budowę i eksploatację maszyn pomiarowych i ramion pomiarowych, przemysłową tomografię komputerową, interferometrię przemysłową, metody pomiarów odchyłek kształtu oraz makro- i mikrogeometrię powierzchni. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi projektowanie systemów pomiarowych na potrzeby sterowania jakością. 

Program studiów dla kierunku Mechatronika na I stopniu.

 

Kierunek Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa 

 

Specjalność Automatyka

Absolwenci specjalności Automatyka posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i badań systemów automatyki i sterowania. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, a także do prowadzenia prac badawczych z zakresu automatyki, opracowywania i stosowania komputerowych technik projektowania, diagnostyki i automatyzacji badań eksperymentalnych, oraz do opracowywania, wdrażania i nadzoru nad eksploatacją nowoczesnych urządzeń automatyki, systemów monitoringu i sterowania procesów przemysłowych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w przemyśle, jak i w ośrodkach naukowo-badawczych oraz na wyższych uczelniach.

Specjalność Informatyka Przemysłowa 

Absolwenci specjalności Informatyka Przemysłowa posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w zakresie informatyki stosowanej w przemyśle produkcyjnym. Są w stanie opracować i zaprogramować osadzony układ sterowania i inteligentnej analizy danych oraz utrzymać w ruchu systemy wspierania produkcji. Są przygotowani do samodzielnego wykonywania zadań inżynierskich w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z projektowaniem i eksploatacją urządzeń mechatronicznych. Posiadają umiejętność programowania komputerów uniwersalnych i specjalizowanych, lokalnych i pracujących w sieciach. Potrafią wdrażać i eksploatować zaawansowane informatyczne systemy sterowania, wspierania i zarządzania produkcją oraz systemy wspierania decyzji. Są w stanie rozszerzać i łączyć takie systemy w jeden spójny, dostosowany do potrzeb zakładu system. Dzięki tym umiejętnościom absolwenci znajdą zatrudnienie w dużych zakładach produkcyjnych stosujących zaawansowane systemy sterowania i wspierania decyzji (rafinerie, energetyka, przemysł chemiczny, itp.) oraz w biurach projektowych przy tworzeniu urządzeń wykorzystujących technologie informatyczne do sterowania i nadzorowania ich pracy.

Specjalność Robotyka

Absolwenci specjalności Robotyka posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień łączących matematykę, fizykę i teorię sterowania z problemami technicznymi budowy i zastosowania robotów i manipulatorów przemysłowych oraz robotów mobilnych. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów konstrukcyjnych maszyn manipulacyjnych i robotów, projektowania ich układów sterowania oraz formułowania warunków ich zastosowań w procesie produkcyjnym. Absolwenci potrafią projektować i integrować zautomatyzowane i zrobotyzowane stanowiska i linie wytwarzania, konstruować specjalistyczne roboty i manipulatory oraz prowadzić prace badawcze z zakresu robotyki mobilnej i przemysłowej.

Studia niestacjonarne na odległość realizowane są przez Ośrodek Kształcenia na Odległość  (www.okno.pw.edu.pl), w ramach kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa. 

Specjalność Informatyka Przemysłowa (studia realizowane w trybie na odległość)

Absolwenci studiów pierwszego stopnia specjalności Informatyka przemysłowa w systemie kształcenia na odległość, posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w zakresie informatyki stosowanej w przemyśle produkcyjnym: Są w stanie opracować i zaprogramować osadzony układ sterowania i inteligentnej analizy danych oraz utrzymać w ruchu systemy wspierania produkcji. Są przygotowani do samodzielnego wykonywania zadań inżynierskich w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z projektowaniem i eksploatacją urządzeń mechatronicznych. Posiadają umiejętność programowania komputerów uniwersalnych i specjalizowanych, lokalnych i pracujących w sieciach. Potrafią wdrażać i eksploatować zaawansowane informatyczne systemy sterowania, wspierania i zarządzania produkcją oraz systemy wspierania decyzji. Są w stanie rozszerzać i łączyć takie systemy w jeden spójny, dostosowany do potrzeb zakładu system. Dzięki tym umiejętnościom absolwenci znajdą zatrudnienie w dużych zakładach produkcyjnych stosujących zaawansowane systemy sterowania i wspierania decyzji (rafinerie, energetyka, przemysł chemiczny, itp.) oraz w biurach projektowych przy tworzeniu urządzeń wykorzystujących technologie informatyczne do sterowania i nadzorowania ich pracy. 

Program studiów dla kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa stacjonarnych na I stopniu oraz niestacjonarne na odległość OKNO

 

Kierunek Inżynieria Biomedyczna

 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Biomedyczna nabywają wiedzę z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Absolwenci przygotowani są do: współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

Specjalność Informatyka Biomedyczna

Absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie informatyki medycznej (technik gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i automatycznego analizowania informacji medycznej - zwłaszcza obrazowej), architektury systemów komputerowych, informatycznych systemów medycznych, programowania zdarzeniowego i programowania aplikacji internetowych. Kluczowe przedmioty specjalnościowe: Architektura systemów komputerowych, Programowanie w JAVA, Informatyczne systemy medyczne, Programowanie aplikacji internetowych.

Specjalność Aparatura Medyczna

Podstawą dla przedmiotów specjalności jest wiedza i umiejętności w zakresie analogowych układów elektronicznych, układów mikroprocesorowych i programowalnych układów logicznych, projektowania i konstrukcji nowej aparatury medycznej dla potrzeb diagnostyki i terapii. Kluczowe przedmioty specjalnościowe: Układy elektroniczne, Technika mikroprocesorowa, Programowalne układy logiczne, Laboratorium automatyki i robotyki.

Program studiów dla kierunku Inżynieria Biomedyczna na I stopniu.