Podnoszenie kompetencji pracowników

Szkolenia bieżące

Podnoszenie kompetencji kadry w zakresie umiędzynarodowienia

Celem zadania jest podniesienie kompetencji kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej w zakresie umiędzynarodowienia poprzez system szkoleń.

Przewidziane są 3 bloki szkoleniowe, z których każdy dedykowany jest określonej grupie docelowej.

I. Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej zaangażowanej w realizację studiów międzynarodowych.

II. Podnoszenie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej w zakresie strategicznego zarządzania procesem umiędzynarodowienia.

III. Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działania edukacyjne i badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

SZCZEGÓŁY

 

Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów

Celem zadania jest podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej w zakresie pozyskiwania środków, realizacji i rozliczania projektów. Szkolenia zostaną przeprowadzone w trzech grupach tematycznych:

 I. projekty w zakresie funduszy strukturalnych:

 1. dostępne źródła finansowania, zasady aplikowania i realizacji dla projektów badawczych uczelni (POIR, RPO WM),
 2. dostępne źródła finansowania, zasady aplikowania i realizacji dla projektów edukacyjnych uczelni (POWER),
 3. realizacja projektów finansowanych z funduszy strukturalnych w partnerstwie (m.in. zasady zawierania umów partnerstwa/konsorcjum),
 4. własność intelektualna do badań w projektach ze źródeł zewnętrznych,
 5. zasady rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych;

II. krajowe projekty badawcze:

 1. finansowanie projektów badawczych ze źródeł krajowych (źródła finansowania, ogólne zasady aplikowania),
 2. realizowanie projektów badawczych we współpracy z innymi jednostkami (nawiązywanie współpracy, zasady wspólnej realizacji, problemy przy wspólnej realizacji projektu),
 3. skuteczny system promocji projektów: Repozytorium, POL-on;

III. międzynarodowe projekty badawcze:

 1. oferta międzynarodowych programów badawczych w ramach Horyzontu 2020,
 2. granty ERC – jak odnieść sukces?,
 3. oferta międzynarodowych programów badawczych Horyzont 2020 w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie,
 4. zarządzanie międzynarodowym projektem naukowo-badawczym na przykładzie Horyzontu 2020 (aspekty finansowo-prawne, audyty, możliwości wsparcia w PW).

SZCZEGÓŁY

 

Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Głównym celem zadania jest podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej poprzez umożliwienie im wyjazdów na staże dydaktyczne do ośrodków zagranicznych.

Uczestnicy staży:

W rekrutacji na zagraniczne staże dydaktyczne może wziąć udział nauczyciel akademicki w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, zatrudniony w Politechnice Warszawskiej na podstawie umowy o pracę lub mianowania.

Kwalifikacja na zagraniczne staże dydaktyczne odbywa się w trybie konkursowym.

Stypendium może być przyznane danemu nauczycielowi akademickiemu jeden raz w trakcie trwania Projektu.

SZCZEGÓŁY

 

Podnoszenie kompetencji językowych kadr uczelni

Kursy z języka angielskiego dla pracowników administracyjnych Politechniki Warszawskiej

Przeznaczone dla pracowników PW zaangażowanych w proces umiędzynarodowienia Uczelni. Przewidziana jest organizacja  6 grup w 3 edycjach kursu. 

Poziom: od A2+; celem jest osiągnięcie poziomu  B1; 

Termin: październik – czerwiec;

Zajęcia odbywać się będą przez 2 semestry,  po 60 h w semestrze  (120 godzin);

Nabór: wrzesień 2019, wrzesień 2020, wrzesień 2021.

Wyjazdowe kursy języka angielskiego dla pracowników administracji Studium Języków Obcych PW

Zadanie obejmuje organizację wyjazdowych kursów języka angielskiego, skoncentrowanych na rozwoju umiejętności swobodnej komunikacji werbalnej i pisemnej w środowisku anglojęzycznym.

Okres realizacji: 06.2020 – 06.2022

W ciągu trzech lat akademickich przewidziana jest organizacja wyjazdów językowych dla 6 pracowników administracyjnych Studium Języków Obcych PW. 

Wyjazdowe kursy metodyczne dla pracowników dydaktycznych Studium Języków Obcych PW

Zadanie obejmuje organizację wyjazdowych kursów metodycznych dla pracowników dydaktycznych Studium Języków Obcych PW. Kursy metodyczne obejmować będą zagadnienia takie jak zastosowanie nowych mediów w nauczaniu, projekty w nauczaniu, nowoczesne metody nauczania.

Okres realizacji: 07.2020 – 09.2022.

W ciągu trzech lat akademickich przewidziana jest organizacja wyjazdów metodycznych dla 20 pracowników dydaktycznych nauczających różnych języków obcych. Kursy metodyczne obejmować będą zagadnienia takie jak zastosowanie nowych mediów w nauczaniu, projekty w nauczaniu, nowoczesne metody nauczania.

SZCZEGÓŁY

 

Warsztat badacza i kształcenie interdyscyplinarne doktorantów – innowacyjne programy kształtowania kompetencji młodych badaczy

Celem zadania jest opracowanie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia oraz zestawu zajęć kompetencyjnych skierowanych do doktorantów tzw. „warsztatu badacza”. 

„Warsztat badacza” powstał w związku z postulatami doktorantów dotyczących uatrakcyjnienia dotychczasowych programów kształcenia oraz zaoferowania zajęć umożliwiających kształtowanie kompetencji niezbędnych do osiągnięcia efektów uczenia się właściwych dla 8 poziomu PRK wymaganych od osoby posiadającej stopień doktora oraz zwiększenie efektywności prac młodych badaczy, pozyskanie kompetencji transferowalnych atrakcyjnych na rynku pracy i zwiększających szansę na budowanie kariery w oparciu o prowadzone badania zarówno na uczelni jak i poza nią.  

W ramach opracowanych propozycji modułów dominującą rolę będą miały zajęcia warsztatowe oraz grupy szkoleniowe (co najmniej 60% oferowanych godzin zgodnie z założeniami projektu) oferowane dla doktorantów zarówno ze szkół doktorskich jak i studiów doktoranckich.

SZCZEGÓŁY

 

Kurs Certificate in Business for Engineers

Certificate in Business for Engineers to semestralny kurs w języku angielskim, adresowany do studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia Politechniki Warszawskiej  realizowany z dofinansowaniem  środków UE.

Celem programu jest podniesienie kompetencji uczestników, zarówno twardych jak i miękkich, niezbędnych już na starcie aktywności zawodowej. Dzięki praktycznym zajęciom i warsztatom oraz projektowi biznesowemu studenci stają się przygotowani do płynnego przejścia ze świata akademickiego do środowiska korporacji i startupów.

SZCZEGÓŁY