Kierunki i specjalności

WMechtr_grafiki_strona_300x300-01

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oferuje program studiów łączący szereg różnych dyscyplin. Prowadzi kształcenie na kierunkach Mechatronika; Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa oraz Inżynieria Biomedyczna. Efektem wyróżniającej Wydział interdyscyplinarności kształcenia jest elastyczna oferta zapewniona przez wybór specjalności i przedmiotów obieralnych. Absolwenci Wydziału Mechatroniki są przygotowani do pracy w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, wdrażaniem i eksploatacją urządzeń mechatronicznych. Charakterystyczną cechą urządzeń mechatronicznych jest modułowa struktura złożona z zespołów mikromechanicznych, elektromechanicznych, elektronicznych i optycznych wraz z układem sterowania. 

WMechtr_grafiki_strona_300x300-04

Systemy mechatroniczne wyposażone są w czujniki odbierające sygnały z otoczenia, w programowalne układy interpretacji tych sygnałów oraz zespoły komunikacyjne i wykonawcze. Budowa takich urządzeń wymaga stosowania specyficznych materiałów, technologii, technik pomiarowych.

Na Wydziale Mechatroniki realizowany jest dwustopniowy system kształcenia, który umożliwia uzyskanie dyplomu inżyniera na pierwszym stopniu i magistra inżyniera na drugim stopniu.

Studia stacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku i kończą się obroną pracy dyplomowej inżynierskiej. Obok przedmiotów ogólnych, matematyki, fizyki i języków obcych program obejmuje podstawowe przedmioty techniczne: mechanikę, elektrotechnikę, informatykę, automatykę, metrologię, fotonikę, konstrukcję urządzeń precyzyjnych oraz technologię. Po drugim roku studenci wybierają specjalność spośród oferowanych na każdym kierunku. W ramach specjalności rozwijają ukierunkowane umiejętności.

WMechtr_grafiki_strona_300x300-07

Na II stopniu prowadzone są studia w systemie tutorskim. Studenci realizują wspólny zakres przedmiotów ogólnych oraz wybranych na drodze zindywidualizowanej ścieżki kształcenia przedmiotów specjalistycznych. Indywidualny program studiów dobrany jest do zainteresowań studenta i prowadzony pod opieką naukową sprawowaną przez cały czas trwania studiów. Dzięki temu absolwenci przygotowani są do twórczego uczestnictwa i kierowania zespołami przygotowującymi wdrożenia zaawansowanych systemów mechatronicznych w ośrodkach badawczo - rozwojowych i przedsiębiorstwach przemysłowych. Potrafią efektywnie pracować menadżerów w przemyśle. 

Szeroki, specyficzny dla Wydziału Mechatroniki obszar kształcenia tworzy również unikalną sylwetkę absolwenta, inżyniera wszechstronnie wykształconego, przygotowanego do podjęcia wyzwań w wielu dziedzinach współczesnej nauki i techniki.

 

I stopień studiów

Kierunek Mechatronika

 

Specjalność Inżynieria Fotoniczna 

Specjalność Inżynieria Fotoniczna jest specjalnością interdyscyplinarną łączącą fizykę i matematykę stosowaną z problemami technicznymi w dziedzinie projektowania i wytwarzania przyrządów optycznych oraz optycznych i fotonicznych metod pomiaru i przetwarzania informacji. Absolwenci otrzymali przygotowanie w zakresie budowy systemów fotonicznych o skrajnie dużych dokładnościach pomiarowych metodami interferencyjnymi i holograficznymi, automatyzacji pomiarów, budowy systemów automatycznego rozpoznawania obrazów (widzenie maszynowe), aparatury kosmicznej, medycznej, ochrony środowiska, budowy i badań sprzętu optycznego i optoelektronicznego (w tym MEMS i MOEMS), itp. Otrzymane wykształcenie predysponuje również absolwentów do samodzielnej pracy badawczej i naukowej.

Specialisation Photonic Engineering 

Graduates of the first-cycle degree programme in the specialisation Photonic Engineering have acquired interdisciplinary competences combining physics, applied mathematics and technical problems in the area of design and manufacturing of optical equipment and optical and photonic methods of information measurement and processing. Graduates have been well-prepared for construction of photonic systems with extremely strict measurement accuracies by means of interferential and holographic methods,automation of measurements, design of automatic image recognition systems (machine vision), of spaceor medical equipment, environmental protection, design and research of optical and optoelectronic equipment (including MEMS and MOEMS), etc. The education they have received also predisposes the graduates to independent research and scientific work. 

Specjalność Elektroniczne Systemy Pomiarowe

Specjalność Elektroniczne Systemy Pomiarowe łączy fizykę i matematykę stosowaną z elektroniką, technologiami informatycznymi, automatyką przemysłową oraz metrologią. Absolwenci są przygotowani do projektowania układów sensorycznych do pomiaru temperatury, masy, ciśnienia i natężenia przepływu. Są także przygotowani do projektowania układów analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnału pomiarowego oraz układów wizualizacji i transmisji danych pomiarowych w przemysłowych systemach pomiarowych, systemach sterowania automatycznego oraz w układach kontrolnych. Ponadto absolwenci specjalności są przygotowani do opracowywania nowych metod pomiarowych oraz prowadzenia analizy dokładności pomiarów.

Specjalność Mikromechanika 

Absolwenci specjalności Mikromechanika otrzymali przygotowanie do projektowania urządzeń mechatronicznych i rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowo-konstrukcyjnych. Absolwenci posiadają niezbędną praktyczną wiedzę na temat metod i narzędzi projektowania komputerowego, sterowania mikroprocesorowego, napędów i urządzeń wykonawczych oraz sensoryki urządzeń. Absolwenci są przygotowani do projektowania i nadzorowania eksploatacji urządzeń precyzyjnych i drobnych, układów napędowych do precyzyjnego pozycjonowania, sprzętu biomechanicznego, urządzeń komputerowych i multimedialnych, automatów użytkowych oraz zespołów urządzeń mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych przemysłu precyzyjnego i elektronicznego.

Specjalność Mikrotechnologie i Nanotechnologie

Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności Mikrotechnologie i Nanotechnologie otrzymuje wykształcenie na kierunku Mechatronika obejmującym zagadnienia technologii mikrosystemów mechatronicznych i elektronicznych, mikrotechnologię obróbki i formowania, oraz zastosowania nanomateriałów w elektronice i kompozytach konstrukcyjnych. Posiada wiedzę i umiejętności wymagane przy projektowaniu elementów konstrukcyjnych, układów elektronicznych i procesów technologicznych z zastosowaniem komputerowych narzędzi inżynierskich CAD/CAM/CAE. Dyplomant poznaje również nowoczesne technologie produkcyjne jak wytwarzanie przyrostowe czy elektronika drukowana. Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi budowanie układów mechatronicznych i elektronicznych oraz projektowanie procesów i urządzeń technologicznych stosowanych przy ich wytwarzaniu.

Specjalność Techniki Multimedialne 

Absolwenci specjalności Techniki Multimedialne nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie budowy i eksploatacji środków audiowizualnych, projektowania wyposażenia technicznego studiów radiowych i telewizyjnych, sal dydaktycznych i konferencyjnych, wyposażenia planu filmowego itp. Podstawą programu nauczania jest informatyka, technologia, metrologia i automatyka – ukierunkowane na budowę i eksploatację sprzętu do realizacji zadań multimedialnych. Absolwenci tej specjalności otrzymują dodatkową wiedzę humanistyczną z zakresu wybranych zagadnień historii, kultury, sztuki, psychologii, współdziałania z osobami ze środowisk artystycznych.

Specjalność Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe

Absolwent specjalności Współrzędnościowe Systemy Pomiarowe zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu metrologii współrzędnościowej, systemów pomiarowych i analizy niepewności pomiaru oraz metod statystycznych analizy wyników. Zakres wiedzy obejmuje metody pomiarów współrzędnościowych, w tym budowę i eksploatację maszyn pomiarowych i ramion pomiarowych, przemysłową tomografię komputerową, interferometrię przemysłową, metody pomiarów odchyłek kształtu oraz makro- i mikrogeometrię powierzchni. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi projektowanie systemów pomiarowych na potrzeby sterowania jakością. 

Program studiów dla kierunku Mechatronika na I stopniu.

 

Kierunek Automatyka, Robotyka i Informatyka przemysłowa 

 

Specjalność Automatyka

Absolwenci specjalności Automatyka posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i badań systemów automatyki i sterowania. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, a także do prowadzenia prac badawczych z zakresu automatyki, opracowywania i stosowania komputerowych technik projektowania, diagnostyki i automatyzacji badań eksperymentalnych, oraz do opracowywania, wdrażania i nadzoru nad eksploatacją nowoczesnych urządzeń automatyki, systemów monitoringu i sterowania procesów przemysłowych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w przemyśle, jak i w ośrodkach naukowo-badawczych oraz na wyższych uczelniach.

Specjalność Informatyka Przemysłowa 

Absolwenci specjalności Informatyka Przemysłowa posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w zakresie informatyki stosowanej w przemyśle produkcyjnym. Są w stanie opracować i zaprogramować osadzony układ sterowania i inteligentnej analizy danych oraz utrzymać w ruchu systemy wspierania produkcji. Są przygotowani do samodzielnego wykonywania zadań inżynierskich w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z projektowaniem i eksploatacją urządzeń mechatronicznych. Posiadają umiejętność programowania komputerów uniwersalnych i specjalizowanych, lokalnych i pracujących w sieciach. Potrafią wdrażać i eksploatować zaawansowane informatyczne systemy sterowania, wspierania i zarządzania produkcją oraz systemy wspierania decyzji. Są w stanie rozszerzać i łączyć takie systemy w jeden spójny, dostosowany do potrzeb zakładu system. Dzięki tym umiejętnościom absolwenci znajdą zatrudnienie w dużych zakładach produkcyjnych stosujących zaawansowane systemy sterowania i wspierania decyzji (rafinerie, energetyka, przemysł chemiczny, itp.) oraz w biurach projektowych przy tworzeniu urządzeń wykorzystujących technologie informatyczne do sterowania i nadzorowania ich pracy.

Specjalność Robotyka

Absolwenci specjalności Robotyka posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień łączących matematykę, fizykę i teorię sterowania z problemami technicznymi budowy i zastosowania robotów i manipulatorów przemysłowych oraz robotów mobilnych. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów konstrukcyjnych maszyn manipulacyjnych i robotów, projektowania ich układów sterowania oraz formułowania warunków ich zastosowań w procesie produkcyjnym. Absolwenci potrafią projektować i integrować zautomatyzowane i zrobotyzowane stanowiska i linie wytwarzania, konstruować specjalistyczne roboty i manipulatory oraz prowadzić prace badawcze z zakresu robotyki mobilnej i przemysłowej.

Studia niestacjonarne na odległość realizowane są przez Ośrodek Kształcenia na Odległość  (www.okno.pw.edu.pl), w ramach kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa. 

Specjalność Informatyka Przemysłowa (studia realizowane w trybie na odległość)

Absolwenci studiów pierwszego stopnia specjalności Informatyka przemysłowa w systemie kształcenia na odległość, posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w zakresie informatyki stosowanej w przemyśle produkcyjnym: Są w stanie opracować i zaprogramować osadzony układ sterowania i inteligentnej analizy danych oraz utrzymać w ruchu systemy wspierania produkcji. Są przygotowani do samodzielnego wykonywania zadań inżynierskich w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z projektowaniem i eksploatacją urządzeń mechatronicznych. Posiadają umiejętność programowania komputerów uniwersalnych i specjalizowanych, lokalnych i pracujących w sieciach. Potrafią wdrażać i eksploatować zaawansowane informatyczne systemy sterowania, wspierania i zarządzania produkcją oraz systemy wspierania decyzji. Są w stanie rozszerzać i łączyć takie systemy w jeden spójny, dostosowany do potrzeb zakładu system. Dzięki tym umiejętnościom absolwenci znajdą zatrudnienie w dużych zakładach produkcyjnych stosujących zaawansowane systemy sterowania i wspierania decyzji (rafinerie, energetyka, przemysł chemiczny, itp.) oraz w biurach projektowych przy tworzeniu urządzeń wykorzystujących technologie informatyczne do sterowania i nadzorowania ich pracy. 

Program studiów dla kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa stacjonarnych na I stopniu oraz niestacjonarne na odległość OKNO

 

Kierunek Inżynieria Biomedyczna

 

Specjalność: Aparatura Medyczna

Absolwenci kierunku Inżynieria Biomedyczna nabyli wiedzę z zakresu: elektroniki medycznej, informatyki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach elektronicznych, informatycznych i materiałowych. Absolwenci przygotowani są do: współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

Program studiów dla kierunku Inżynieria Biomedyczna na I stopniu.

 

II stopień studiów

Kierunek Mechatronika  

Absolwenci kierunku Mechatronika posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki i informatyki. W zależności i od tematyki realizowanej pracy dyplomowej nabywają umiejętności z zakresu zaawansowanych optycznych i fotonicznych metod pomiarowych, projektowania i stosowania przyrządów i systemów pomiarowych związanych z automatyzacją procesów w przemyśle. Rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów projektowo-konstrukcyjnych, projektowania, wytwarzania i eksploatacji i sprzętu precyzyjnego i elektronicznego, w tym sprzętu multimedialnego, oraz urządzeń i procesów technologicznych, także w zakresie technologii mikroukładów elektronicznych i precyzyjnych, oraz nanotechnologii formowania i nanomateriałów. Wszystkie kompetencje nabywane są poprzez zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, dobraną do zainteresowań absolwenta i prowadzoną pod opieką naukową sprawowaną przez cały czas trwania studiów. Dzięki temu absolwenci przygotowani są do twórczego uczestnictwa i kierowania zespołami przygotowującymi wdrożenia zaawansowanych systemów mechatronicznych w ośrodkach badawczo - rozwojowych i przedsiębiorstwach przemysłowych. Potrafią efektywnie pracować, jako konstruktorzy, organizatorzy i menadżerowie przemysłu. 

Program studiów dla kierunku Mechatronika na II stopniu.

 

Kierunek Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa 

 Absolwenci kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa posiadają kompetencje w zakresie projektowania urządzeń i nowoczesnych systemów automatyki, tworzenia kompleksowych rozwiązań informatycznych dla przemysłu jak również automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania, w tym konstruowania i sterowania robotów i manipulatorów. W zależności od obszaru realizowanej pracy dyplomowej studenci nabywają umiejętności z zakresu modelowania oraz symulacji zjawisk fizycznych i urządzeń technicznych wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie, jak również projektowania złożonych wielowymiarowych układów regulacji z uwzględnieniem zagadnień diagnostyki i optymalizacji. Są przygotowani do projektowania i wdrażania dużych systemów informatycznych oraz opracowania specjalizowanych modułów takich systemów. Kompetencje te nabywane są poprzez zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, dobraną do zainteresowań absolwenta i prowadzoną pod opieką naukową sprawowaną przez cały czas trwania studiów. Dzięki takiemu podejściu są przygotowani do twórczego uczestnictwa i kierowania zespołami przygotowującymi wdrożenia zaawansowanych systemów informatycznych oraz automatyki i robotyki w ośrodkach badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstwach przemysłowych.

Absolwenci specjalności Automatyka realizowanej w formie na odległość posiadają kompetencje w zakresie projektowania urządzeń i nowoczesnych systemów automatyki realizowanych w technice komputerowej lub elektronicznej, przy wykorzystaniu różnorodnych urządzeń pomiarowych i wykonawczych. Potrafią efektywnie stosować techniki komputerowe i oprogramowanie do celów analizy i syntezy złożonych układów regulacji, modelowania statyki i dynamiki układów, oraz tworzenia i wdrażania systemów sterowania nadrzędnego. Dzięki rozszerzonej wiedzy z dziedziny informatyki są w stanie integrować i rozbudowywać różne systemy IT stosowane w przemyśle. Wiedzą, jak wykorzystać techniki sztucznej inteligencji do projektowania układów sterowania, czy też analizy dużych zbiorów danych. Absolwenci specjalności oprócz możliwości pracy w przedsiębiorstwach produkujących i dostarczających sprzęt automatyki oraz w firmach eksploatujących zaawansowane układy automatyki są przygotowani do podjęcia pracy w biurach projektowych, ośrodkach naukowo-badawczych, na uczelniach. Absolwenci mogą podjąć pracę w firmach o charakterze ekonomicznym i finansowym, w których stosowane są nowoczesne metody podejmowania decyzji i analizy systemowej.

Program studiów dla kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa na II stopniu. Dla specjalności Automatyka realizowanej w formie na odległość

 

Kierunek Inżynieria Biomedyczna specjalność Aparatura Medyczna

Absolwenci kierunku Inżynieria Biomedyczna dysponują zaawansowaną wiedzą z zakresu elektronicznej aparatury medycznej, informatyki, systemów informacyjnych w medycynie, telematyki medycznej, uczenia maszynowego, modelowania zjawisk i procesów, zwłaszcza biologicznych technik obrazowania medycznego, analizy sygnałów i obrazowych danych biomedycznych, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych, radiologii i radioterapii. Absolwenci posiadają umiejętności formułowania i rozwiązywania biomedycznych problemów inżynierskich, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji. Przygotowani są do udziału w interdyscyplinarnych pracach badawczych i rozwojowych, a w szczególności rozwiązywania problemów badawczych i wdrażania nowych rozwiązań. Posiadają kwalifikacje umożliwiające pracę w przemyśle aparatury medycznej, współpracę z lekarzami, pracę w zapleczu technicznym medycyny, działanie w małych i średnich przedsiębiorstwach, jednostkach doradczych i konsultingowych oraz w administracji państwowej i samorządowej.

Program studiów dla kierunku Inżynieria Biomedyczna na II stopniu.

 

Przedmioty oferowane przez inne Wydziały

Szczegółowe informacje o programach i efektach dla języków są dostępne na stronie Karty przedmiotów  Studium Języków Obcych

Szczegółowe informacje o programach i efektach dla przedmiotów z grupy Humanistyczno-Ekonomiczno-Społecznych tzw.: HES prowadzonych przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych  są dostępne na stronie Regulaminy przedmiotów Wydziału WAiNS