Konkurs

Konkurs_01_color

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ma przyjemność ogłosić kolejna edycję Konkursu Mechatroniki Automatyki i Robotyki. 

Konkurs nasz skierowany jest do wszystkich uczniów szkół średnich lubiących rozwiązywać problemy techniczne, umiejących myśleć nieszablonowo i potrafiących szybko przyswajać wiedzę. Czyli dla przyszłych Mechatroników.

Laureaci Konkursu mogą zostać przyjęci poza procedurą kwalifikacyjną na studia pierwszego stopnia na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika na Wydziale Mechatroniki PW.

Harmonogram edycji 2024:

  • I etap: 8 marca 2024
  • 2 etap (finałowy): 22 marca 2024

Regulamin Konkursu Mechatroniki, Automatyki i Robotyki PW - Edycja 2024

Rozdział 1. Wstęp

§ 1. Organizatorem Konkursu Mechatroniki, Automatyki i Robotyki PW dla uczniów szkół średnich (zwanego dalej Konkursem) jest Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Siedzibą Konkursu jest siedziba Wydziału Mechatroniki PW. 

§ 2. Konkurs jest konkursem wiedzy, ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół średnich z terenu całej Polski. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę (link) rodziców/opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

§ 3. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów szkół średnich, szczególnie klas wcześniejszych niż maturalne, do poszerzania wiedzy technicznej i otwartego spojrzenia na rozwiązywanie zagadnień z szeroko pojętej mechatroniki w tym automatyki i robotyki.

§ 4. Konkurs ma wyłonić spośród uczestników grupę laureatów o wysokich zdolnościach rozwiązywania zadań, osób zdolnych do szybkiego przyswajania i wdrażania wiedzy oraz umiejących podejmować decyzje.

§ 5. Konkurs organizowany jest w cyklu rocznym, rozpoczynając od roku szkolnego/akademickiego 2015/2016. Kolejne edycje noszą numer kolejny od roku, w którym odbywa się finał.

§ 6. Władze Konkursu to Komitet Konkursu i Przewodniczący Komitetu, powoływane przez Dziekana Wydziału Mechatroniki. Do zadań Komitetu należy formułowanie ogólnych zasad dotyczących Konkursu oraz opiniowanie spraw wskazanych przez Przewodniczącego. Po zakończeniu każdej edycji Konkursu Przewodniczący składa sprawozdanie z jego przebiegu i wyników Radzie Wydziału.

§ 7. Komitet opracowuje zadania/pytania na Konkurs, ocenia ich wykonanie oraz ogłasza wyniki uzyskane przez uczniów we wszystkich etapach.

 

Rozdział 2. Ogólny przebieg Konkursu 

§ 1. Konkurs jest dwustopniowy: zakłada przeprowadzenie kwalifikacji wstępnych i etapu finałowego. 

§ 2. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o zaproszeniu do udziału w etapie finałowym laureatów innych konkursów organizowanych na szczeblach okręgowych, oraz wyróżniających się laureatów wybranych konkurencji konkursu ROBOMATICON. Zaproszone osoby muszą spełniać wymagania przedstawione w roz. 1 par. 2.

 

Rozdział 3. Etap testowy 

§ 1. Etap testowy Konkursu będzie przeprowadzony w formie zdalnej i będzie polegał na rozwiązaniu testu w postaci formularza internetowego na platformie MS Forms.

§ 2. Formularz zostanie udostępniony w dniu 8 marca 2024 roku w godz. od 18:00 do 20:00 pod adresem: link

§ 3. Wyniki etapu testowego są podstawą do zakwalifikowania uczestnika do etapu finałowego Konkursu. Do finału zakwalifikowane będą osoby, które uzyskały powyżej połowy średniej liczby punktów trzech najlepszych uczestników, nie więcej jednak niż 40 osób.

 

Rozdział 4. Etap finałowy

§ 1. Etap finałowy odbywać się będzie w siedzibie Wydziału w dniu 22 marca 2024 roku. Przeprowadzany będzie w formie pisemnej.

§ 2. Wyniki etapu finałowego Konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej Wydziału oraz przekazane w postaci zawiadomień do szkół, których uczniowie brali udział w Finale Konkursu.

 

Rozdział 5. Ogłoszenie wyników Konkursu

§ 1. O kolejności miejsc w etapie finałowym Konkursu decyduje zdobyta w nim liczba punktów. W przypadku, gdy kilku uczestników uzyska taką samą liczbę punktów Komisja Konkursowa może przyznać dane miejsce więcej niż jednej osobie. 

§ 2. Grupa uczestników, nie większa niż 13 osób z najlepszymi wynikami uzyskanymi w Finale Konkursu, uznanymi przez Komisję Konkursu za zadowalające, otrzymuje tytuł „Laureata”. Laureaci otrzymują stosowne dyplomy.

§ 3. Uroczystość ogłoszenia pełnych wyników odbędzie się w Gmachu Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, który mieści się przy ul. A. Boboli 8. 02-525 Warszawa.

§ 4. Prace finałowe będą przechowywane przez Wydział.

 

Rozdział 6. Postanowienia ogólne

§ 1. Postanowienia Regulaminu obowiązują w aktualnym stanie prawnym, zmiana tego stanu może spowodować zmianę niektórych punktów Regulaminu.

§ 2. Na podstawie uchwały 391/L/2023 z dnia 28 czerwca 2023 Senatu Politechniki Warszawskiej laureaci Konkursu MAiR spełniający obowiązujące wymogi rekrutacyjne mogą zostać przyjęci poza procedurą kwalifikacyjną na studia pierwszego stopnia na kierunkach Automatyka Robotyka i Informatyka Przemysłowa oraz Mechatronika na Wydziale Mechatroniki PW, a także na kierunku Automatyka i Robotyka Stosowana na Wydziale Elektrycznym PW oraz na wszystkich kierunkach na Wydziale Fizyki PW.

§ 3. Dane osobowe uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział osób małoletnich w konkursie przetwarzane są zgodnie z zasadami podanymi w opublikowanej Klauzuli informacyjnej (link) o przetwarzaniu danych osobowych.

§ 4. W sprawach związanych z konkursem można się kontaktować za pomocą skrzynki elektronicznej: konkurs.mair@pw.edu.pl

Przewodniczący Konkursu 

Mechatroniki, Automatyki i Robotyki PW 

 

Dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. PW

Zalecana literatura do konkursu