Rada Wydziału

Rada Wydziału jest ciałem opiniodawczo-doradczym Dziekana.

Rada Wydziału uczestniczy w ustalaniu ogólnych kierunków działalności i strategii rozwoju wydziału.

Wyraża opinię we wszystkich sprawach wskazanych przez Dziekana oraz w sprawach przewidzianych w statucie i innych aktach prawa wewnętrznego.

Rada Wydziału uczestniczy w kształtowaniu i nadzorowaniu procesu kształcenia, polityki naukowej i organizacyjnej Wydziału.