Studia tutorskie II stopnia

Współpraca studenta i tutora prowadzona przez trzy semestry będzie prowadzić do wykonania i obrony pracy magisterskiej w tematyce w której student będzie się specjalizował. Takie podejście do studiów opiera się na trzech głównych filarach: indywidualnej pracy studenta z tutorem, indywidualizacji ścieżki kształcenia dla każdego studenta oraz zaangażowania w prace badawcze bądź wdrożeniowe realizowane na Wydziale Mechatroniki.

Indywidualna praca z tutorem będzie sformalizowana w postaci pracowni tutorskiej (niezależnego przedmiotu) podczas której tutor będzie identyfikował potencjał studenta, wyznaczał wspólnie z nim ścieżkę jego rozwoju oraz monitorował (również krytycznie) postępy w jej osiąganiu. Indywidualizacja ścieżki kształcenia na Wydziale Mechatroniki pozwoli na uelastycznienie tematyki w której może się kształcić każdy student poprzez indywidualny wybór znacznej części przedmiotów z puli wydziałowej. Indywidualny wybór przedmiotów będzie ustalany wspólnie z tutorem i będzie nakierowany na indywidualne zainteresowanie studenta pod kątem nabycia kompetencji do realizacji pracy magisterskiej. Wybór przedmiotów będzie także zdeterminowany aktualnymi dla danego kierunku efektami kształcenia. Dodatkowym elementem jest wymóg uczestnictwa w pracach badawczych bądź wdrożeniowych które są realizowane na Wydziale Mechatroniki lub w firmach z nim współpracujących. Wymóg ten pozwala studentowi na wczesne rozpoczęcie kariery naukowej lub zwiększenie jego przydatności dla potencjalnych pracodawców.