II tura składania dokumentów na studia I stopnia

II tura składania dokumentów na studia I stopnia

UWAGA !!!!

II tura składania dokumentów

Dokumenty składają osoby dotychczas nieprzyjęte, a zakwalifikowane w II turze rekrutacji. 

Kandydaci zakwalifikowani na studia I stopnia na kierunki prowadzone przez Wydział Mechatroniki (II tura) :

 • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Mechatronika
 • Mechatronics

składają wymagane dokumenty

w terminach:

21.07.2021 -23.07.2021 w godz. 9:00-15:00 w sali nr 118

ul. św. A. Boboli 8 (Gmach Wydziału Mechatroniki PW)

Wymagane dokumenty

 • Oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z dobrej jakości kserokopią;
 • Dokument tożsamości (do wglądu);
 • Pełnomocnictwo, jeśli dokumentów nie składa osobiście kandydat (wzór pełnomocnictwa do pobrania na stronie internetowej PW – zakładka Rekrutacja);
 • 1 aktualną fotografię (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dokumentów osobistych 35x45) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • Oryginał dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z dobrej jakości kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały elektroniczne kopie tych dyplomów);
 • Oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub innego konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany terminowo w celu uwzględnienia);
 • Certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy zakwalifikowanych, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy P=100 pkt); lista uznawanych certyfikatów znajduje się na stronie internetowej PW w zakładce Rekrutacja; 
 • Dokument świadczący o odpowiedniej znajomości języka angielskiego – dotyczy zakwalifikowanych na studia w języku angielskim z uwzględnieniem deklaracji posiadania takiego dokumentu.

 

UWAGA:

Kandydaci, którzy po zakwalifikowaniu otrzymają informację o warunkowym wpisie na listę studentów, kandydaci wpisani warunkowo w wyniku uwzględnienia w procesie kwalifikacyjnym świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji oraz kandydaci wpisani warunkowo na listę studentów w wyniku uwzględnienia w procesie kwalifikacyjnym świadectwa dyplomu IB/EB składają dokumenty wykazane w informacji rekrutacyjnej - link str. 20

UWAGA:

Kopie dokumentów osób już przyjętych, które „awansowały” na kierunek wyższego wyboru zostaną przeniesione w nowe miejsce przez Uczelnię, a kandydat zostanie o tym poinformowany przez IKR. Kandydaci będą proszeni jedynie o  podpisanie nowych zawiadomień o przeniesieniu do dnia 15.09.2021 w Dziekanacie Wydziału Mechatroniki (możliwe jest ich podpisanie również w dniach 21.07-23.07 podczas przyjmowania dokumentów od pozostałych kandydatów przyjętych w II turze)

 

Prosimy o zachowanie obostrzeń epidemiologicznych

(maseczka, dezynfekcja rąk) oraz zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego.