Informacja dla kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od sem. letniego roku 2023/2024

W semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 przeprowadzona zostanie rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (studia magisterskie) na następujące kierunki studiów: automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa, mechatronika oraz inżynieria biomedyczna.

_MLZ7671

Na wszystkich kierunkach studia realizowane będą wg systemu tutorskiego - bez specjalności, dodatkowo w semestrze letnim nie będzie rekrutacji na studia anglojęzyczne.

Zapisy i rejestracja kandydatów

Warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji kandydata przez WKR jest zarejestrowanie się w systemie internetowym na stronie internetowej PW: www.zapisy/pw.edu.pl

Zgłoszenia internetowe odbywają się w terminie od 09.01.2024 do 02.02.2024 r.

Po wysłaniu zgłoszenia system założy Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR)

Strona konta IKR, mająca system zakładek tematycznych, umożliwia sprawdzanie oraz korektę danych wprowadzonych przy rejestracji oraz czytanie aktualnych komunikatów dla kandydatów. Korekta danych, w tym zmiany wybranego kierunku studiów, może być dokonywana do momentu złożenia dokumentów. Zmiany w deklaracji kierunku dokonane po złożeniu dokumentów spowodują niezakwalifikowanie kandydata na żaden z kierunków.

_MLZ7844

Opłatę rekrutacyjną wnosi się na indywidualny numer konta rekrutacyjnego, różny dla każdego zgłoszenia. Numer konta jest podawany w komunikacie IKR po zakończeniu procedury rejestracji. W treści przelewu należy podać numer kandydata i jego nazwisko. To konto bankowe służy wyłącznie do wnoszenia opłat rekrutacyjnych. Wpłaty powinny być dokonywane w terminie zapisów w sposób zapewniający ich zaksięgowanie. Zbyt późne dokonanie wpłaty może spowodować wykluczenie z procesu rekrutacji. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi

Osoby, które studiowały wcześniej na PW musza zaznaczyć ten fakt w formularzu internetowym, a gdy studia ukończyły, obowiązkowo podać datę obrony pracy dyplomowej. W przypadku gdy termin obrony został wyznaczony na datę po zamknięciu zapisów, należy podać datę przewidywaną. Informacja ta jest niezbędna do dalszego procedowania z dokumentami kandydata

UWAGA!

Nawet jeśli jeszcze nie ukończył/a Pan/Pani studiów I stopnia, a zamierza to uczynić do 15.02.2024, konieczne jest zarejestrowanie się i wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

_MLZ7702

Konsekwencję wprowadzenia niewłaściwych danych do IKR ponosi kandydat.

Rejestrujący się kandydaci, którzy ukończyli studia w innych uczelniach lub chcący kontynuować studia w PW po przerwie, zobowiązani są do załączenia w formularzu rejestracyjnym cyfrowego zapisu zdjęcia. Fotografia musi być kolorowa i spełniać wymagania zdjęcia do dowodu osobistego (rozmiar 300x 375 pikseli max. rozmiar pliku 250 kilobajtów). Plik ze zdjęciem należy wgrać do IKR do ostatniego dnia trwania zapisów.

Kandydaci na studia przekazują bezpośrednio następujące dokumenty do Dziekanatu Wydziału Mechatroniki PW pok. 122 – najpóźniej do dnia 15.02.2024 godz. 12:00:

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (ewentualnie II stopnia) wraz z suplementem lub zaświadczenie zawierające datę ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów wraz z tytułem obronionej pracy dyplomowej. W przypadku dyplomu przedstawiamy oryginał do wglądu wraz z kopią tego dokumentu,
  • aktualny życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
  • 1 aktualną fotografię – podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłat),
  • dokument tożsamości (do wglądu).

Kandydaci nieposiadający dyplomu będą zobowiązani do podpisania oświadczenia o konieczności przedstawienia dyplomu do dnia 29.03.2024.

Jeśli aplikujesz na studia drugiego stopnia bezpośrednio po ukończeniu studiów pierwszego stopnia i jesteś studentem Wydziału Mechatroniki to składasz jedynie:

  • aktualny życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe
  • 1 aktualną fotografie – podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej ( w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłat)
  • dokument tożsamości (do wglądu)
_MLZ7712

Kandydaci, którzy nie ukończyli studiów do dnia 02.02.2024, a planują ich ukończenie do dnia 15.02.2024, postępują tak jak w przypadku osób, które ukończyły studia, jedynie zamiast dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego datę ukończenia studiów, składają oświadczenie o przewidywanej dacie obrony – data ta nie powinna być późniejsza niż 15.02.2024 i najpóźniej do 15.02.2024 przynoszą zaświadczenie o ukończeniu studiów ( może to być potwierdzona przez dziekanat kopia protokołu z egzaminu dyplomowego).

Przewidujemy, że posiedzenie Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej na studia II stopnia odbędzie się w terminie 16.02.2024 r. o godz. 10:15 a podanie listy osób zakwalifikowanych na studia 16.02.2024.

UWAGA !!!

KANDYDAT na studia, który jest aktualnie studentem lub absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, wydział, kierunek, profil i formę studiów ( art.156 § 1 pkt.3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

Kandydaci posiadający dyplom poza polskim systemem szkolnictwa wyższego składają dokumenty zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje o rekrutacji na stronie https://www.pw.edu.pl/Rekrutacja/Studia-I-i-II-stopnia/Studia-stacjonarne-II-stopnia/Zasady-przyjec

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 lutego 2024 r. planujemy uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających ukończenie studiów.