Magisterka na Mechatronice!

Magisterka na Mechatronice!

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechatroniki rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024.

  • W semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 będzie przeprowadzona rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (studia magisterskie) na następujące kierunki studiów:
  • Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa;
  • Mechatronika;
  • Inżynieria biomedyczna;
  • Mechatronics.

Na pierwszych trzech kierunkach studia realizowane będą wg. systemu tutorskiego (bez specjalności).

Na kierunku Mechatronics natomiast prowadzona będzie specjalność Mechatronics Devices and Systems. Są to studia w języku angielskim.

pw_biip_web_132

Zapisy i rejestracja kandydatów

Warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji kandydata przez WKR jest zarejestrowanie się w systemie internetowym na stronie internetowej PW.

Zgłoszenia internetowe kandydatów (www.zapisy.pw.edu.pl) na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego (01.10.2023) odbywają się w terminie od 01.08.2023 do 28.08.2023.

Opłatę rekrutacyjną wnosi się na indywidualny numer konta rekrutacyjnego, różny dla każdego zgłoszenia. Numer konta jest podawany w komunikacie IKR po zakończeniu procedury rejestracji. W treści przelewu należy podać numer kandydata i jego nazwisko. To konto bankowe służy wyłącznie do wnoszenia opłat rekrutacyjnych. Wpłaty powinny być dokonywane w terminie zapisów w sposób zapewniający ich zaksięgowanie. Zbyt późne dokonanie wpłaty może spowodować wykluczenie z procesu rekrutacji. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi

Studenci, którzy nie ukończyli jeszcze studiów I stopnia, ale zamierzają to uczynić do 15.09.2023, powinni zarejestrować się i wnieść opłatę rekrutacyjną.

Konsekwencje wprowadzenia niewłaściwych danych do IKR ponosi kandydat.

Rejestrujący się kandydaci, którzy ukończyli studia w innych uczelniach lub chcący kontynuować studia w PW po przerwie, zobowiązani są do załączenia w formularzu rejestracyjnym cyfrowego zapisu zdjęcia. Fotografia musi być kolorowa i spełniać wymagania zdjęcia do dowodu osobistego. (rozmiar 300x 375 pikseli max. rozmiar pliku 250 kilobajtów) Plik ze zdjęciem należy wgrać do IKR do ostatniego dnia trwania zapisów.

Kandydaci na studia przekazują bezpośrednio następujące dokumenty do Dziekanatu Wydziału Mechatroniki PW pok.121 – najpóźniej do dnia 15.09.2023 godz. 15:00:

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (ewentualnie II stopnia) wraz z suplementem lub zaświadczenie zawierające datę ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów wraz z tytułem obronionej pracy dyplomowej. W przypadku dyplomu i suplementu przedstawiamy oryginał do wglądu wraz z kopią tego dokumentu
  • aktualny życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe
  • 1 aktualną fotografię – podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłat)
  • dokument tożsamości do wglądu.
pw_biip_web_131

Kandydaci nieposiadający dyplomu będą zobowiązani do podpisania oświadczenia o konieczności przedstawienia dyplomu do dnia 29.10.2023

Kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w języku angielskim, mają obowiązek udokumentowania znajomości tego języka na poziomie co najmniej B2 poprzez dołączenie do dostarczonej dokumentacji certyfikatu językowego.

Absolwenci Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, którzy chcą kontynuować studia II stopnia po ukończeniu studiów I stopnia na Wydziale, nie musza składać dyplomu i suplementu.

Kandydaci, którzy nie ukończyli studiów do dnia 28.08.2023, a planują ich ukończenie do dnia 15.09.2023 postępują tak, jak w przypadku osób które ukończyły studia. Jedyną różnicą jest wymóg przyniesienia zaświadczenia o przewidywanej dacie obrony zamiast dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów. Przewidywana data obrony nie powinna być późniejsza niż 15.09.2023. Dokument należy donieść najpóźniej do 15.09.2023 do godz. 15.

Przewidujemy, że posiedzenie Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej na studia II stopnia odbędzie się w terminie: 18.09.2023 r. o godz. 10:15, a podanie listy osób zakwalifikowanych na studia: 19.09.2023

Kandydat na studia, który jest aktualnie studentem lub absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia, profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, wydział, kierunek, profil i formę studiów ( art.156 § 1 pkt.3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

Kandydaci posiadający dyplom poza polskim systemem szkolnictwa wyższego składają dokumenty zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie PW.

Spotkanie informacyjnie dotyczące organizacji studiów II stopnia na Wydziale Mechatroniki odbędzie się 01.10.2023 o godzinie 17:00 w Teams. Link do spotkania zostanie zamieszczony 30.09.2023