Pozytywna ocena Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Pozytywna ocena Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk inżynieryjno-technicznych, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie oceny programowej kierunku Mechatronika prowadzonego na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydaje ocenę: pozytywną