Rekrutacja na studia II stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia

Informacja  dla kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechatroniki rozpoczynające się od sem. letniego roku akademickiego 2018/2019

W semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 będzie przeprowadzona rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (studia magisterskie) na następujące kierunki studiów:

 • automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa;
 • mechatronika;
 • inżynieria biomedyczna;

               Na kierunkach mechatronika i inżynieria biomedyczna studia będą realizowane wg. systemu tutorskiego   - bez  specjalności

Kierunek automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa : specjalności obowiązują

 

Zapisy i rejestracja kandydatów

Warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji kandydata przez WKR jest zarejestrowanie się w systemie internetowym na stronie internetowej PW.

               Zgłoszenia internetowe kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego  (luty 2098) będą przyjmowane w terminie od 09.01.2019 do 04.02.2019.

Ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej  to 04.02.2019.

               Po wysłaniu zgłoszenia, system odpowie podaniem nadanego zgłoszenia „numeru kandydata” i podaniem indywidualnego numeru konta, na które trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną. Zgłoszenie zostanie wprowadzone ostatecznie do systemu, po zarejestrowaniu wpłynięcia opłaty ( 85 zł). Fakt ten zostanie potwierdzony komunikatem na stronie kandydata

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Kandydaci, jeżeli nie kontynuują studiów w PW  - bez przerwy , muszą dołączyć do zgłoszenia zapis cyfrowego zdjęcia. Zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego, wykonanego według zasad obowiązujących dla zdjęć do dowodu osobistego.

UWAGA: Kandydaci, którzy przewidują uzyskanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia dopiero po terminie zamknięcia zgłoszeń internetowych, ale przed 11.02.2019  muszą także dokonać zgłoszenia i opłaty przed upływem terminu zamknięcia zapisów( 04.02.2019)  pod rygorem nierozpatrywania wniosku o przyjęcie  na studia.

Po dokonaniu w/w czynności  kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty  ( osobiście lub listem poleconym)  w

Dziekanacie Wydziału Mechatroniki

Ul. św. A. Boboli 8 pok.122

02-525 Warszawa

 

Osoby, które dotychczas studiowały na Wydziale lub mające przerwę w studiowaniu nie dłuższą niż 6 mc (nie odebrały jeszcze dyplomu i matury i zadeklarowały ten stan w trakcie rejestracji )- składają:

 • Aktualny życiorys (CV), potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe
 • 1 fotografia w formacie jak do dowodu osobistego (35X45 mm), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
 • Kwestionariusz wyboru specjalności – obwiązuje tylko kandydatów na kierunek :  automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa;

 

Niezłożenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia

 

               Osoby spoza Wydziału lub mający przerwę w studiowaniu na PW powyżej 6 mc składają:

 • Aktualny życiorys (CV), potwierdzający przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia na danym kierunku studiów, uwzględniający wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe
 • Poświadczoną przez Dziekanat- Komisję Rekrutacyjną  kserokopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub licencjackich wraz z suplementem lub w przypadku osób które nie otrzymały jeszcze dyplomu zaświadczenie z właściwego Dziekanatu wraz z Kartą Przebiegu Studiów poświadczoną przez Dziekanat ( karta powinna zawierać również informacje o dyplomie i temat pracy dyplomowej);
 • Kserokopię dowodu osobistego poświadczoną przez Dziekanat- Komisje Rekrutacyjną
 • 1 fotografia w formacie jak do dowodu osobistego (35X45 mm), podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem; musi to być kopia fotografii przesłanej elektronicznie po rejestracji kandydata
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
 • Kwestionariusz wyboru specjalności – obwiązuje tylko kandydatów na kierunek :  automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa;

 

Dokumenty będą przyjmowane od  09.01.2019 do 11.02.2019.

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje nierozpatrywanie zgłoszenia

 

UWAGA:

Obrona pracy dyplomowej inżynierskiej musi nastąpić do dnia 11.02.2019 – jeśli  student studiów inżynierskich zamierza aplikować na studia II stopnia,  rozpoczynające się od sem. letniego.

Osoby które do  tego dnia nie obronią pracy dyplomowej nie będą kwalifikowane na studia magisterskie. Dotyczy to zarówno osób z Wydziału jak i osób spoza Wydziału.

 

12. 02.2019  posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej na studia II stopnia

13.02.2019  wywieszenie list osób przyjętych na studia II stopnia

18.02.2019   – początek zajęć I sem. na studiach II stopnia ( magisterskich).

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji na stronie

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-II-stopnia