Przydatne linki

Ewaluacja / Bibliometria

KATALOGI

 • Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej -
 • NUKAT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny – zawiera informacje o zbiorach polskich bibliotek naukowych; książki, czasopisma, nagrania dźwiękowe, druki muzyczne, filmy, dokumenty kartograficzne, ikonograficzne i dokumenty życia społecznego.
 • KaRo – Katalog Rozproszonych Bibliotek Polskich – zawiera informacje o zasobach polskich bibliotek, w tym naukowych.
 • BN katalogi i bibliografie  - Biblioteka Narodowa – centralna biblioteka Polski. Katalogi umożliwiają dostęp do informacji o narodowym dorobku piśmienniczym oraz poloników zagranicznych.

E-BAZY

 • Repozytorium – Baza Wiedzy PW
 • Lista e-baz w PW  -  bazy pełnotekstowe, abstraktowe, bibliograficzne, bibliograficzno-abstraktowe, faktograficzne, katalogi, przewodnik dziedzinowy
 • IBUK Libra -  pełnotekstowa baza książek i czasopism czołowych polskich wydawnictw naukowych
 • BazTech - bibliograficzno-abstraktowa baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
 • Ebookpoint BIBLIO - Zapraszamy do  nowej multimedialnej bazy literatury. BIBLIO to zbiór literatury zarówno specjalistycznej, edukacyjnej, jak i beletrystycznej, popularnej, poradników, przewodników i wielu więcej - na bieżąco uzupełniany o nowości w dniu ich wydania. BIBLIO służy poszerzaniu kompetencji zawodowych i zdolności technicznych, ponadto skierowane jest do czytelników chcących zgłębiać swoje prywatne pasje i zainteresowania poprzez dostęp do literatury. Logowanie.

NORMY POLSKIE I ZAGRANICZNE

Szukasz norm polskich i zagranicznych – skorzystaj z...

 • Czytelni Norm Oddział Informacji Naukowej BGPW, Gmach Główny, p.161B. Biblioteka Główna PW udostępnia obszerną kolekcję norm polskich, w tym norm ISO, EN, IEC - zharmonizowanych z normami polskimi oraz kolekcję wybranych norm branżowych BN. Znajdziesz tutaj: 
 • Normy dostępne online - Pełnotekstowy dostęp do kolekcji norm polskich z komputera dostępnego w czytelni. Brak możliwości drukowania i kopiowania norm udostępnianych online. Normy dostępne w formie papierowej - Dostępność norm sprawdzisz na miejscu w czytelni, mailowo: oin@bg.pw.edu.pl lub telefonicznie: 22 234 7300. Informację o normach wydanych po roku 2013, znajdziesz w zakładce Katalog
 • Leksykon Materiałoznawstwa - Baza zawiera informacje o materiałach inżynierskich (metale, polimery, ceramika i kompozyty) wraz z wykazami norm i ich światowych odpowiedników. Karty charakterystyk materiałów zawierają m.in. obowiązujące oznaczenia europejskie, skład chemiczny, właściwości mechaniczne, właściwości fizyczne, półprodukty, możliwość zastosowania podczas technologicznych procesów obróbki, oraz zestawienie norm zagranicznych i międzynarodowych. Baza dostępna jest na DVD.
 • Perinorm Europe - Baza podaje aktualny stan norm i przepisów technicznych z zakresu wszystkich dziedzin nauki, techniki i gospodarki. Opisy dokumentów poszerzone są o abstrakty, słowa kluczowe oraz informacje nt. powiązań określonej normy z innymi normami. Perinorm Europe zawiera opisy norm: austriackich, belgijskich, brytyjskich, czeskich, francuskich, holenderskich, niemieckich, polskich, szwajcarskich, tureckich, norm europejskich i międzynarodowych, włączając w to: ISO, IEC, ITU, ETSI, CEN i CENELEC. Baza dostępna jest na DVD.

Listy e-baz (zakładka Wszystkie zasoby lub Zasoby elektroniczne), a następnie wybierz jedną z baz:

 • Katalog Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - Podstawowym źródłem informacji o polskich normach jest Katalog Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Tu odszukasz konkretne numery norm.
 • IEEE Xplore - Baza opracowana przez Institute of Electrical and Electronic Engineers m.in. do norm z następujących dyscyplin: Bioengineering, Communication, Networking & Broadcasting, Components, Circuits, Devices & Systems, Computing & Processing (Hardware/Software), Engineered Materials, Dielectrics & Plasmas, Engineering Profession, Fields, Waves & Electromagnetics, General Topics for Engineers (Math, Science & Engineering), Geoscience, Nuclear Engineering, Photonics & Electro-Optics, Power, Energy, & Industry Applications, Robotics & Control Systems, Signal Processing & Analysis, Transportation.
 • IHS Standards Expert / serwis norm technicznych - Dostęp (do poziomu abstraktu) z jednej platformy do aktywnych oraz archiwalnych dokumentów technicznych (głównie norm i standardów) z ponad 370 organizacji ustanawiających standardy techniczne z całego świata (oprócz Polski).

Źródło

PATENTY

Szukasz patentów – wybierz...

Listę e-baz (zakładka Wszystkie Zasoby lub Zasoby Elektroniczne), a następnie:

 • Patenty – Espacenet - Dostęp do ponad 70 milionów dokumentów patentowych z całego świata, w tym zarówno zgłoszeń patentowych, jak i udzielonych patentów. Zawartość bazy sięga 1836 roku. Istnieje możliwość dostępu do bazy także przez interfejs polski. Można przeszukiwać pełen zbiór dokumentów z przeszło 80 krajów (podbaza Worldwide), dokumenty WO (podbaza WIPO Światowej Organizacji Własności Intelektualnej), dokumenty EP (podbaza EP Europejskiego Urzędu Patentowego) oraz zbiory dokumentów z poszczególnych krajów, w tym z Polski (podbaza PL).
 • Patenty – Serwer Publikacji - Baza pełnych tekstów patentów wydawanych przez Urząd Patentowy RP, w tym polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych oraz tłumaczeń na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Patenty – Bazy UPRP - Informacje o zgłoszeniach i udzielonych prawach wyłącznych: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe (w tym: zdobnicze), znaki towarowe, oznaczenia geograficzne.
 • InPro Badania - InPro Badania to narzędzie wspomagające proces przeprowadzania badań w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych. Automatyczne monitorowanie nowych zgłoszeń oraz udzielanych praw zapewniające stałą kontrolę rynku oraz konkurencji.
 • Derwent Innovations Index / na platformie Web of Science - Dostęp do informacji patentowych (od 1963 roku) oraz ich indeksu cytowań (od 1973 roku) subskrypcja obejmuje: Chemical Section;  Electrical and Electronic Section oraz  Engineering Section

Źródło